Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2012 en ny lagstiftning om skattereduktion för gåvor från privatpersoner till ideell verksamhet. Förslaget är detsamma som det som framfördes i en lagrådsremiss den 12 maj 2011.

Ursprunget till förslaget är Gåvoincitamentsutredningens betänkande Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet, SOU 2009:59. Det förslag som därefter har presenterats av regeringens förslag är än mer begränsat än gåvoskatteutredningens, främst genom att förslaget nu enbart avser gåvor från privatpersoner.

I budgetpropositionen föreslås införandet av en skattereduktion om 25 procent för fysiska personer för penninggåvor till ideella organisationer. En förutsättning för skattereduktion är att gåvorna lämnas till mottagare som på förhand är godkända gåvomottagare. En ytterligare förutsättning är att gåvorna uppgår till minst 200 kr per gåva och sammanlagt minst 2 000 kr per beskattningsår för givaren. Maximal skattereduktion är 1 500 kr, vilket motsvarar en eller flera gåvor under beskattningsåret om 6 000 kr.

Prövningen av vem som ska godkännas som gåvomottagare ska göras av Skatteverket. Som gåvomottagare ska godkännas svenska stiftelser, svenska ideella föreningar eller svenska registrerade trossamfund som är inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. inkomstskattelagen och även kan förväntas bli det under de två närmast följande åren. Motsvarande mottagare inom EES-området eller i stat med vilken det finns avtal om informationsutbyte ska också godkännas.

Det är endast hjälpverksamhet bland behövande och främjande av vetenskaplig forskning som berättigar till skattereduktion. Mottagaren måste ha till ändamål att bedriva respektive främja sådana verksamheter eller helt eller delvis bedriva sådan. Det ska vid prövningen kunna förväntas att gåvorna används på det sätt givarna avsett och det måste finnas en redovisning som gör det möjligt att avgöra vilka gåvor som har tagits emot och hur de har använts. En mottagare är skyldig att lämna kontrolluppgift avseende varje gåva som vid ett och samma gåvotillfälle uppgår till minst 200 kr, under förutsättning att givaren är känd. Godkänd gåvomottagare ska ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor.

Ett godkännande som mottagare gäller till utgången av det tredje året efter det år godkännandet beslutades. Det kan förlängas efter ny ansökan och ny prövning. Det åligger den godkända mottagaren själv att omedelbart underrätta skatteverket om förutsättningarna för godkännande inte längre föreligger. Om sådan underrättelse inte lämnas ska en kontrollavgift kunna tas ut.

Ett godkännande ska återkallas om mottagaren begär det eller om förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda. Återkallelse ska också ske vid beslut av Skatteverket att mottagaren inte längre är skattebefriad, om godkänd mottagare inte betalat årsavgift, inte följt föreläggande i ärende om återkallelse eller om kontrolluppgiftsskyldigheten inte följs.

Petter Boll