Förändringar för delägare i fåmansföretag

I den nyligen presenterade höstbudgeten har regeringen lämnat förslag till ändringar av de s.k. 3:12-reglerna, dvs. skattereglerna för aktiva delägare i fåmansföretag. Flera av ändringarna införs för att förhindra skatteplanering. Ändringarna motsvarar till stor del tidigare versioner av förslaget och föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Enligt den s.k. förenklingsregeln (schablonregeln) kan en aktiv delägare i fåmansföretag årligen ta emot utdelning eller kapitalvinst motsvarande ett schablonbelopp (idag 2,5 inkomstbasbelopp) till 20 procents beskattning. Regeringen vill höja gränsen till 2,75 inkomstbasbelopp, vilket innebär att en delägare under 2012 kan ta emot 143 275 kr i utdelning eller kapitalvinst till 20 procents beskattning enligt förenklingsregeln.

En av de kritiserade begränsningsregler som föreslås är att en person som är delägare i flera fåmansföretag endast ska få använda sig av förenklingsregeln för lågbeskattad utdelning och kapitalvinst för ett av bolagen. I övriga bolag får huvudregeln istället tillämpas. Vilken regel som är mest förmånlig beror bl.a. på hur stora lönekostnader bolagen har. Någon begränsning av schablonregeln inom en närståendekrets har inte föreslagits.

Två begränsningar föreslås också för beräkningen av det s.k. gränsbeloppet, som påverkar hur stor utdelning och kapitalvinst som kan tas emot till 20 procents beskattning enligt huvudregeln. Den första begränsningen innebär att kapitaltillskott som sker till ett bolag i annat syfte än att varaktigt stärka kapitalet i bolaget bortses ifrån vid beräkningen. Syftet är att motverka skatteplanering där delägaren tillfälligt höjer omkostnadsbeloppet på aktierna för att åstadkomma en mer fördelaktig beskattning. Den andra begränsningen syftar till att förhindra ”handel” med löneunderlag, och innebär att delägaren vid beräkningen av det s.k. löneunderlaget (som också påverkar gränsbeloppet) endast får räkna med de löner som betalats ut under den del av året då han eller hon ägt andelen.

I regeringens tidigare skrivelser har föreslagits ett takbelopp om 100 inkomstbasbelopp (ca 5,2 miljoner kr) för tjänstebeskattning av utdelning. I budgetpropositionen har taket sänkts till 90 inkomstbasbelopp (ca 4,7 miljoner kr). För kapitalvinster kvarstår det nuvarande taket om 100 inkomstbasbelopp. Takbeloppen anger hur stor del av utdelningar och kapitalvinster som maximalt kan beskattas som inkomst av tjänst. Överstigande belopp beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Ett förtydligande föreslås angående hur begreppet närstående ska tolkas i förhållande till de båda takbeloppen.

Räntefördelning

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som äger andelar i handelsbolag finns möjlighet att göra s.k. räntefördelning. Syftet med räntefördelning är att minska skillnaderna i beskattningen av enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare jämfört med delägare i fåmansföretag.

Räntesatsen för positiv räntefördelning uppgår enligt nuvarande regler till statslåneräntan ökad med fem procentenheter. I promemorian föreslås en höjning av räntesatsen till statslåneräntan ökad med fem och en halv procentenhet. När det gäller negativ räntefördelning föreslås inga ändringar av räntesatsen.

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson

070-318 92 57