Ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras andelsägare

I budgetpropositionen föreslås att beskattningen av svenska investeringsfonder ersätts med en schablonbeskattning av andelsägare i investeringsfonder.

Regeringens förslag innebär att investeringsfonder inte längre ska vara skattskyldiga enligt inkomstskattelagen för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Vidare föreslås att andelsägare i en investeringsfond ska schablonbeskattas i förhållande till värdet på de egna andelarna. Syftet med förslaget är att undvika att införandet av nya UCITS-direktivet leder till att den svenska skattebasen, i form av tillgångar investerade i investeringsfonder, försvinner.

För att kompensera för den avskaffade beskattningen av investeringsfonder föreslås alltså att andelsägare i en investeringsfond ska schablonbeskattas i förhållande till värdet på de egna andelarna. Beskattningen ska omfatta andelar i såväl svenska som utländska investeringsfonder. Schablonbeskattningen innebär att både fysiska och juridiska personer som äger andelar i investeringsfonder ska ta upp en schablonintäkt som ska utgöra en viss andel av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget ska utgöras av värdet vid ingången av kalenderåret på de fondandelar som vid denna tidpunkt ägs av den skattskyldige. Underlaget ska däremot inte ökas med värdet på de fondandelar som förvärvats under året. Schablonintäkten beräknas vid innehav av andelar i en investeringsfond till 0,4 procent av kapitalunderlaget. På samma sätt som nu ska andelsägarna även fortsättningsvis beskattas för utdelning från fonden och för kapitalvinster när fondandelar avyttras.

Som en följd av förslagen ovan föreslås att deklarationsskyldigheten för fondbolag, förvaltningsbolag och förvaringsinstitut avseende investeringsfonder ska slopas.

Budgetpropositionen presenterar även ett förslag om att utländska investeringsfonder ska undantas från skyldighet att betala kupongskatt på utdelning. Undantaget ska dock begränsas till utländska investeringsfonder som motsvarar fondföretag enligt lagen om investeringsfonder och som hör hemma i en stat inom EES, eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden.

Reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2012.

Kommentar

Reglerna innebär en stor förändring av skattereglerna och ändringen berör ett mycket stort antal personer. Hur förändringen kommer att mottas är svårt att spekulera om. Åtskilliga praktiska detaljer i skatteregleringen återstår att lösa. Till exempel finns det viss risk för en ekonomisk dubbelbeskattning av fondens mottagna utdelning för innevarande år. Ett annat problem är hur nya andelsklasser ska hanteras skattemässigt. Vidare finns ett antal frågor kring vilka kontrolluppgifter som ska lämnas.

Kontakta gärna Ernst & Young för en närmare presentation av förslagets skattemässiga och ekonomiska effekter.

Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68