Ändrade punktskatteregler i höstens budgetproposition

Höstens budgetproposition medför en höjning av energiskatt på elkraft enligt uppräkning med konsumentprisindex (KPI), en höjning av energi- och koldioxidskatter på bränslen enligt uppräkning av KPI samt en höjning av tobaksskatten.

Energiskatt
Sverige har två skattesatser på el som förbrukas inom hushålls- och servicesektorerna. I norra Sverige är skattesatsen lägre än i övriga Sverige. Energiskattedirektivet tillåter differentieringar av energiskatten på vissa grunder. Någon grund för Sveriges differentiering finns inte men rådet har ändå godkänt detta. Nuvarande godkännande om denna differentiering går ut den 31 december 2011 men en ny ansökan om förnyat godkännande har lämnats in.

Energiskatten på el har beräknats enligt höjning av KPI under perioden juni 2010 till juni 2011 och föreslås till följande.

Energiskatt för norra Sverige: 19,2 öre per kWh, dvs. en höjning med 5 öre (jämfört med dagens 18,7 öre per kWh).

Energiskatt för övriga Sverige: 29 öre per kWh, dvs. en höjning med 7 öre (jämfört med dagens 28,3 öre per kWh).

Energi- och koldioxidskatt på bensin, diesel och eldningsolja

Energi- och koldioxidskatterna på bränslen föreslås beräknas enligt motsvarande höjning av KPI som skett under perioden juni 2010 till juni 2011. För 2013 och 2015 har skattesatserna redan fastställts. Omräkning enligt KPI sker under 2012, 2014 och 2016.

Bensin (energi- och koldioxidskatt): 5,65 kr per liter, dvs. en höjning med 15 öre per liter (jämfört med dagens 5,50 kr per liter).

Diesel Mk1 (energi- och koldioxidskatt): 4 666 kr per m³, dvs. en höjning med 12,5 öre per liter (jämfört med dagens 4 541 kr per m³).

Eldningsolja(energi- och koldioxidskatt): 3 919 kr per m³, dvs. en höjning med 105 kr per m³ (jämfört med dagens 3 814 kr per m³).

 


Biodrivmedel
Skattebefrielse för låginblandning av biodrivmedel i bensin upp till 6,5 volymprocent och för diesel upp till 5 volymprocent föreslås fortsätta såsom tidigare, dvs. att skattebefrielsen erhålls genom särskilda dispensbeslut som bör gälla fr.o.m. den 1 januari 2012. Regeringen föreslår också en fortsatt befrielse från energi- och koldioxidskatt genom dispensbeslut för E85 och andra höginblandade biodrivmedel och för biodrivmedel utan fossilt innehåll.

 


Tobaksskatt
2011 infördes en paragraf i tobaksskattelagstiftningen om att skattesatserna på tobak ska räknas om enligt motsvarande höjning av KPI som skett under perioden juni 2010 till juni 2011. För cigaretter ska endast styckeskatten räknas om. Regeringen föreslår en höjning av tobaksskatten och i denna föreslagna höjning ingår ovan nämnda omräkning. De föreslagna skattesatserna är följande:

Cigaretter (styckeskattesats): 1,40 kr, dvs. en höjning med 13 öre (jämfört med dagens 1,27 kr)

Cigarrer och cigariller (styckeskattesats): 1,24 kr, dvs. en höjning med 12 öre (jämfört med dagens 1,12 kr).

Röktobak: 1 718 kr per kg, dvs. en höjning med 158 kr per kg (jämfört med dagens 1 560 kr per kg).

Snus: 382 kr per kg, dvs. en höjning med 46 kr per kg (jämfört med dagens 336 kr per kg).

Tuggtobak: 444 kr per kg, dvs. en höjning med 42 kr per kg (jämfört med dagens 402 kr per kg).

 


Reklamskatt
Regeringen föreslår sedvanligt att reklamskatten inte bör avskaffas i nuläget eftersom man istället vill prioritera sådana skatteändringar som på såväl kort som lång sikt stärker sysselsättningen framför en ytterligare sänkning av reklamskatten

 

Kommentarer

Höstens budgetproposition medför inga oväntade förändringar utan skattesatserna räknas upp med förändringen av KPI med undantag för tobaksskatten som föreslås höjas ytterligare. Motiveringen är att man vill minska tobaksberoendet.

 

Magnus Edvaldsson