Bearbetning av ostråvara utgör en industriell tillverkningsprocess

Skatterättsnämnden anser att bearbetning av ostråvara utgör en tillverkningsprocess som berättigar till skattereduktion avseende energiskatt på elkraft.

Ett bolag har en anläggning där ostråvara först lagras för att sedan kontrolleras, avplastas och slutvaxas. Därefter delas osten upp i bitar, rivs eller skivas för att slutligen förpackas till konsumentfärdig ost. Bolagets verksamhet ingick tidigare i ett annat bolags verksamhet som utgjorde sådan industriell tillverkning som berättigar till en reducerad energiskatt på elkraft (0,5 öre per kWh). En del av verksamheten, nämligen lagring, förädling och förpackning av ostråvara, flyttades dock över till ett dotterbolag.

Frågeställning

Fråga har ställts huruvida bolagets hantering av osten utgör sådan industriell tillverkningsprocess som berättigar till en reducerad energiskatt på elkraft enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

Skatterättsnämnden har anfört att frågan gäller på vilka grunder begreppet ”tillverkningsprocessen” ska avgränsas från ett företags hela verksamhet.

Skatterättsnämndens bedömning

I avsaknad av definition av begreppet industriell tillverkningsprocess i lagtext och förarbeten så har visst stöd funnits i äldre rekommendationer från f.d. Riksskatteverket, att bedömningen av vilken elförbrukning som ska hänföras till tillverkningsprocessen bör utgå från de företagsekonomiska huvudfunktionerna tillverkning, försäljning, administration samt forskning och utveckling. Skatterättsnämnden menar att avgörande för bedömningen bör vara om bolagets elförbrukning har ett direkt samband med en pågående förädling.

Eftersom den övervägande delen av den elkraft bolaget förbrukar hänförs till förädlingsverksamheten från lagring till konsumentfärdig ost anser Skatterättsnämnden att både lagringen och den efterföljande bearbetningen tills osten är konsumentfärdig utgör sådan industriell tillverkningsprocess enligt LSE:s mening och berättigar till en reducerad energiskatt på elkraft.

Kommentar

Skatterättsnämnden har bedömt att bolagets vidareförädling och föregående lagring av ostråvaran utgör en industriell tillverkningsprocess. Denna bedömning är helt i linje med vår uppfattning. Om Skatterättsnämnden skulle haft motsatt uppfattning så skulle det finnas möjlighet att istället se bolagets verksamhet som en förlängning av ett annat företags tillverkningsprocess, i detta fall moderbolagets, eftersom ostråvaran inte är konsumentfärdig innan den bearbetats.

Magnus Edvaldsson

Länk till Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 22-10/I)