Nya basbelopp

Regeringen har beslutat om nytt prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och inkomstindex för 2012.

–       Prisbasbeloppet för 2012 är 44 000 kr

Prisbasbeloppet används bl.a. inom socialförsäkringen och inom skattesystemet, t.ex. som underlag för beräkning av värde av bilförmån, vid beräkning av skattefritt traktamente, fastställande av gränsen för deklarationsplikt samt vid fastställande av grundavdrag.

–       Det förhöjda prisbasbeloppet för 2012 är 44 900 kr

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler.

–       Inkomstbasbeloppet för 2012 är 54 600 kr

Den högsta inkomst som ger rätt till ålderspension räknas fram utifrån inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för 2012 en månadsinkomst på 36 718 kr.

–       Inkomstindex för 2012 är 149,32

Inkomstindex används för att för att beräkna räntan i pensionssystemet både för pensionsrätter och för den årliga omräkningen av inkomst- och tilläggspensionen. Inkomstbasbeloppet används också vid fastställande av det s.k. gränsbeloppet när utdelningsutrymmet för aktier i fåmansföretag beräknas.

Stefan Thelander