Mer om fåmansföretag, expertskatt samt forskning och utveckling

Regeringen föreslår lagändringar avseende bl.a. beskattning av delägare i fåmansföretag, expertskatt samt avdragsrätt för forskning och utveckling.

I april i år presenterade regeringen ett stort antal förslag i samband med vårpropositionen. Några av förslagen behandlades sedan i en lagrådsremiss. Därefter har regeringen bl.a. meddelat att det i dagsläget inte är aktuellt med något ytterligare jobbskatteavdrag eller några skattelättnader för utomlands bosatta.

Regeringen har idag gått ut med ett pressmeddelande där man kortfattat föreslår att förändringar införs avseende bl.a. fåmansföretag, expertskatt och avdrag för forskning och utveckling. Flera av de övriga punkterna från de tidigare skrivelserna nämns dock inte i pressmeddelandet.

Förenklad expertskatt

Den s.k. expertskatten (skattelättnader vid ersättningar till utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner) förenklas genom att alla personer som rekryterats från utlandet och som har en inkomst överstigande två prisbasbelopp ska vara berättigade till skattelättnaderna. Den som redan kvalificerar för skattelättnaderna enligt dagens regler ska inte påverkas av förändringen.

Ökad avdragsrätt för forskning och utveckling

Företagens rätt till avdrag för forskning och utveckling utvidgas. Avdrag ska medges inte bara om forskningen eller utvecklingsarbetet har betydelse för kärnverksamheten utan också om den har betydelse för verksamheten som helhet.

Fåmansföretag

För delägare i fåmansföretag föreslås följande.

Den s.k. förenklingsregeln innebär att delägare i ett fåmansföretag tillsammans kan ta utdelning motsvarande två och ett halvt prisbasbelopp som beskattas med 20 procent. Regeringen föreslår att nivån höjs till två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp samt att en delägare bara ska kunna använda förenklingsregeln för ett företag.

Ett tak på 90 inkomstbasbelopp införs för hur stora belopp som behöver beskattas som inkomst av tjänst hos en delägare.

Underlaget för årets gränsbelopp ska minskas med kapitaltillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till företaget. Syftet är att motverka förfaranden som går ut på att andelsägaren kortvarigt höjer omkostnadsbeloppet genom att lämna tillskott till fåmansföretaget för att på så sätt öka utrymmet för lågbeskattad utdelning.

Vid beräkningen av det s.k. löneunderlaget ska en delägare endast få räkna med de löner som betalats ut under den del av året då han ägt andelen. Syftet är att löneunderlag inte ska kunna utnyttjas dubbelt, exempelvis genom att bolag med höga löneunderlag förvärvas strax före årsskiftet.

Höjd räntefördelningsränta

Räntefördelningsräntan för enskilda näringsidkare höjs från statslåneräntan plus fem procentenheter till statslåneräntan plus fem och en halv procentenhet.

Vi fortsätter att följa ärendet genom lagstiftningsprocessen.

Mika Persson och Martin Larsson

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57

 

Kontakt
Martin Larsson
076-100 04 11