Ändrad avkastningsskatt för kapitalförsäkringar

Regeringen avser att i höstbudgeten föreslå ändrad avkastningsskatt för kapitalförsäkringar.

Underlaget för kapitalförsäkringar utgörs idag av försäkringens värde vid ingången av beskattningsåret, vilket innebär att de premier som betalats in löpande under året inte direkt träffas av avkastningsskatt. Innebörden av detta kan då bli att värdet av försäkringen tas ut innan årsskiftet och placeras i en ny försäkring i början av nästkommande år. På så sätt elimineras avkastningsskatten på den värdeökning som skett löpande under året genom premieinbetalningar.

Regeringen vill nu ändra på detta och även belägga löpande premier som betalas in under året med avkastningsskatt. Premier som betalas in under första halvåret kommer att läggas till försäkringens värde. Premier som betalas in under andra halvåret kommer bara att påverka försäkringens värde med hälften.

Schablonbeskattningen går till på så sätt att det framräknade underlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Resultatet ska sedan beskattas med 30 procent, vilket kan jämföras med den nuvarande beskattningen som i praktiken uppgår till 27 procent.

Kommentar

Förslaget innebär en skärpning av beskattningen av kapitalförsäkringar; dels genom att de premier som betalats in under året läggs till underlaget, dels att skattesatsen i praktiken höjs med tre procentenheter.

Stefan Thelander