Investeringssparkonto i årets höstbudget

Regeringen kommer i höstbudgeten att föreslå att sparformen investeringssparkonto införs, för att underlätta för konsumenter att spara i aktier och fonder. Jämfört med tidigare remissförslag sänks nu skattesatsen för investeringssparkonto.

Idag ska den som köper och säljer finansiella instrument redovisa varje enskild transaktion i sin deklaration. Varje kapitalvinst är skattepliktig medan en förlust kan ge en skattereduktion.

Investeringssparkontot ska beskattas med en schablonskatt på ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget är tillgångarnas värde (ett genomsnitt utifrån fyra olika tillfällen under året). Underlaget ska multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret och resultatet beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital.

Det institut som tillhandahåller investeringssparkontot ska beräkna och rapportera avkastningen till Skatteverket. Sparformen avser att minska administrationen för den enskilde genom att man inte behöver betala skatt för varje försäljning.

Förslaget är tänkt att träda ikraft den 1 januari 2012.

Kommentar

Utifrån dagens statslåneränta kommer skatten på avkastningen att uppgå till 0,96 procent (0,3 x 3,20).

Sparformen innebär att man kommer att betala skatt på värdet av sitt innehav, vilket innebär att beskattning sker även vid en värdenedgång. Vid en ”vanlig” försäljning av värdepapper sker beskattning endast om värdet av de finansiella instrumenten har ökat.

Stefan Thelander