Inte skatteflykt då värdestegringar på fastigheter förblev obeskattade

Värdestegringar på kommanditbolags fastigheter förblev obeskattade genom att kommanditbolagsandelarna överläts koncerninternt och bytte karaktär till lagerandelar hos det förvärvande bolaget. Köparen kunde därefter skriva ner andelarna med belopp motsvarande värdestegringen när kommanditbolagen sålde fastigheterna. Skatteflyktslagen ansågs inte tillämplig på förfarandet.

I den aktuella koncernen bedrev moderbolaget byggnadsrörelse. Några dotterbolag inom koncernen ägde andelar i fastighetsförvaltande kommanditbolag. Andelarna förvärvades i samband med att en omstrukturering genomfördes i koncernen. Av förutsättningarna i förhandsbeskedet framgår inte när dessa andelar förvärvades. Avsikten var att andelarna i kommanditbolagen skulle överlåtas till moderbolaget till marknadspris. Därefter skulle kommanditbolagen överlåta sina fastigheter till externa köpare till marknadspris. Moderbolaget skulle sedan ta ut sin andel av resultatet av försäljningarna från kommanditbolagen.

Bolagen ställde följande frågor till Skatterättsnämnden:

  • Är vinsterna vid dotterbolagens försäljning av kommanditbolagen till moderbolaget skattepliktiga?
  • Föreligger avdragsrätt för nedskrivning av andelarna i kommanditbolagen i och med att kommanditbolagen minskar i värde när fastigheterna säljs?
  • Är skatteflyktslagen tillämplig på förfarandet?

Skatterättsnämnden började med att konstatera att dotterbolagens andelar i kommanditbolagen utgör näringsbetingade andelar vilket innebär att vinsten som uppstår vid försäljningen av andelarna till moderbolaget är skattefri.

Då moderbolaget bedriver byggnadsrörelse utgör andelarna i de fastighetsförvaltande kommanditbolagen lagertillgångar hos moderbolaget. I det fall värdet på lagerandelar gått ned utgör nedskrivningen normalt en avdragsgill kostnad skattemässigt. Skatterättsnämnden fann även att nedskrivningen var skattemässigt avdragsgill.

Avslutningsvis ansåg Skatterättsnämnden att förfarandet inte stred mot lagstiftningens syfte, varför skatteflyktslagen inte var tillämplig.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

 

Annika Arnström