Ändrad beskattning av valutakurseffekter i Nederländerna

I Nederländerna föreslås att valutakurseffekter på näringsbetingade aktieinnehav ska få hanteras som avdragsgilla respektive skattepliktiga. Förslaget är en följd av utgången i EU-domstolens mål Deutsche Shell.

EU-domstolen konstaterade i målet Deutsche Shell att nekat avdrag för valutakursförluster under vissa omständigheter kan vara oförenligt med etableringsfriheten. Med anledning av domstolens bedömning föreslås nu i Nederländerna att skattskyldiga ska kunna välja att hantera valutakurseffekter på näringsbetingade aktieinnehav som avdragsgilla respektive skattepliktiga.

Ett av kraven enligt förslaget är att om en valutakursförlust ska dras av måste den skattskyldige även ta hänsyn till eventuella valutakursvinster på samtliga aktieinnehav både det år då avdrag yrkas och framtida år. De vinster som måste tas upp begränsas då inte till storleken på den förlust som dragits av. Den skattskyldige ska dock kunna välja att inte dra av valutakursförlusten och behöver då inte heller ta upp valutakursvinsterna.

De nya reglerna förelås få retroaktiv effekt fr.o.m. den 9 april 2011.

Kommentar

Det nederländska förslaget öppnar intressanta möjligheter att yrka avdrag för valutakursförluster på näringsbetingade andelar. Innan avdrag yrkas bör emellertid även effekterna av beskattning av valutakursvinster noggrant beaktas. Ernst & Young följer utvecklingen av lagförslaget i Nederländerna.

Det kan inte uteslutas att avdrag för näringsbetingade valutakursförluster (men utan motsvarande beskattning av valutakursvinster) skulle kunna yrkas i Sverige med stöd av Deutsche Shell-målet.

Sofia Almén