Tyska ränteavdragsbegränsningar strider inte mot ränte- och royaltydirektivet

EU-domstolen fastställer att tyska ränteavdragsbegränsningar inte står i strid med ränte- och royaltydirektivet. Målet är av intresse även i Sverige eftersom Högsta förvaltningsdomstolen vilandeförklarade svenska mål om räntesnurror i avvaktan på EU-domstolens avgörande i Scheuten.

EU-domstolen har i Scheuten-målet (C-397/09) prövat tyska bestämmelser som i praktiken begränsat avdragsrätten för vissa räntor som t.ex. betalats på lån som haft ett ekonomiskt samband med bildande, förvärv eller utvidgande av rörelsen.

Domstolen konstaterar att syftet med ränte- och royaltydirektivet bl.a. är att undvika juridisk dubbelbeskattning av gränsöverskridande räntebetalningar genom ett förbud mot beskattning av räntor i den medlemsstat som är källstat för dessa, till nackdel för den som har rätt till dem. Den aktuella artikeln i direktivet avser alltså bara borgenärens skattemässiga situation.

Domstolen konstaterar också att den tyska lagstiftningen inte leder till minskad skattemässig inkomst för borgenären och inte medför att den som har rätt till räntorna beskattas för dem. Vidare finner domstolen att de tyska bestämmelserna inte utlöser någon beskattning utan endast gäller rätten till avdrag för räntebetalningar såsom kostnader. Direktivet anses därmed inte utgöra hinder för ränteavdragsbegränsningarna.

Kommentar

Domen följer direktivets ordalydelse och utformning snarare än dess ändamål.

Det har tidigare uppmärksammats på Skattenätet att Högsta förvaltningsdomstolen har vilandeförklarat svenska s.k. räntesnurremål i avvaktan på EU-domstolens dom. Den nu meddelade domen innebär att de svenska regler som är föremål för prövning i dessa mål inte kan åsidosättas med hänvisning till ränte- och royaltydirektivet. Fördragsprövningen, om reglerna är diskriminerande, återstår dock att göra. Enligt vår mening finns det starka skäl för att reglerna ska anses diskriminerande. Det finns emellertid också skäl som talar emot. Det vore inte orimligt om Högsta förvaltningsdomstolen tillfrågade EU-domstolen.

Martin Segerström

 

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98