Skatteverket vinner mål om armlängdsmässig ränta

Skatteverket har vunnit ett mål i förvaltningsrätten rörande armlängdsmässig ränta. Förvaltningsrätten fortsätter att stödja sig på Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden i Diligentia-domen om insyn och kontroll.

Målet rörde armlängdsmässig ränta på aktieägarlån från ett utländskt moderbolag till ett svenskt dotterbolag. Lånet, som var efterställt både koncernens seniora lån och mezzaninlån, löpte med en ränta om 15 procent.

Med hänvisning till Diligentia-domen fann förvaltningsrätten att aktieägarlånet från moderbolaget inte kunde jämföras med ett mezzaninlån och beaktade därvid särskilt att en mezzaninlångivare normalt saknar den insyn och kontroll över låntagarens verksamhet som föreligger vid lån från moderbolag till ett dotterbolag. Förvaltningsrätten fastställde en marknadsmässig ränta om 8 procent baserat på ett genomsnitt av externa räntesatser på lån i det bankpaket som ingicks samma dag som aktieägarlånet från moderbolaget.

Kommentar

Det är värt att notera att förvaltningsrätten bortsåg från bolagets argument om att en armlängdsmässig räntesats på aktieägarlånet åtminstone borde uppgå till den räntesats som löpte på det externa mezzaninlånet. Mezzaninfinansieringen var trots allt mindre efterställt, något som, allt annat lika, borde ge en lägre räntesats än aktieägarlånet. Domstolen bedömde istället att en genomsnittlig räntesats på den mest seniora finansieringen (bankpaketet) var en rimlig utgångspunkt för en armlängdsmässig ränta.

Domen är en i ledet av nyutkomna förvaltningsrättsdomar som rör armlängdsmässig ränta på aktieägarlån. Förvaltningsrätten fortsätter att stödja sig på Högsta förvaltningsdomstolens uttalanden om ”insyn och kontroll”. Koncerner med aktieägarlån från utlandet bör säkerställa att frågan om insyn och kontroll behandlas på ett adekvat sätt i såväl internprissättningsdokumentationen som i pågående eller förestående processer.

Mikael Hall

Mål nr 33318–33320-10 från Förvaltningsrätten i Stockholm

 

Kontakt
Mikael Hall
070-318 92 35