Skattenätet
  • Nyheter
  • Punktskatter
  • Kontroll mot SEED-registret räcker för att avgöra om punktskattepliktiga varor kan skickas under uppskovsförfarande

Kontroll mot SEED-registret räcker för att avgöra om punktskattepliktiga varor kan skickas under uppskovsförfarande

Spendrups Bryggeri AB har fått rätt i Högsta förvaltningsdomstolen att de alkoholvaror som Spendrups regelmässigt levererat till sin kund under uppskovsförfarande ska anses undantagen från skatteplikt trots att kundens tillstånd som upplagshavare hade återkallats.

I det aktuella målet (mål nr 2929-09) har Skatteverket påfört Spendrups alkoholskatt för varor som Spendrups levererat under punktskatteuppskov i egenskap som upplagshavare till en kund som också varit godkänd som upplagshavare. Spendrups har kontrollerat kundens status i SEED-registret för att säkerställa att kunden är upplagshavare så att leveransen kan skickas under punktskatteuppskov. Kundens tillstånd om att vara upplagshavare återkallades utan Spendrups vetskap och uppdateringen om kundens status i SEED-registret dröjde vilket medförde att Spendrups fortsatte leverera varor under punktskatteuppskov till kunden.

SEED-registret är ett register som byggts upp för att företag bl.a. ska kunna kontrollera om mottagare av punktskattepliktiga varor är godkända som upplagshavare och på så vis få vetskap om varorna kan skickas under ett uppskovsförfarande eller inte. Skatteverket ansvarar för uppdateringar i registret.

Skatteverket har bl.a. anfört att den som är upplagshavare har ett långtgående ansvar och att det faktum att uppgifterna i SEED-registret inte alltid uppdateras i realtid inte kan tillmätas någon rättsverkan vid tillämpningen av bestämmelserna om godkännanden av upplagshavare och återkallelser av sådana godkännanden.

Både länsrätten och kammarrätten gick på Skatteverkets linje och menade att Spendrups var skattskyldigt för de varor som levererats till den aktuella kunden efter att kundens tillstånd om att vara upplagshavare återkallats.

Högsta förvaltningsdomstolen biföll däremot Spendrups överklagande genom ändring av kammarrättens och länsrättens beslut på så sätt att Spendrups inte förlorar sin rätt till undantag från skattskyldighet för de aktuella leveranserna. Detta eftersom Spendrups inte, ens med den omsorg och de försiktighetsmått som krävs av en upplagshavare, kunnat inse att villkoren för skattefriheten faktiskt inte varit uppfyllda.

Kommentar

Idag hanteras transporter av punktskattepliktiga varor som skickas under punktskatteuppskov till andra EU-länder och vid export i det elektroniska systemet EMCS. Detta innebär att det inte går att avsända varor under punktskatteuppskov om inte mottagaren av varorna har rätt att ta emot desamma. Om EMCS inte fungerar ska emellertid ett pappersbaserat system användas, det s.k. reservsystemet. Vidare behöver EMCS-systemet inte användas för nationella transporter. Denna dom är intressant för nationella transporter när EMCS inte används samt för transporter som sker om EMCS inte fungerar. I Högsta förvaltningsdomstolens bedömning framgår det att Spendrups regelmässigt levererat varor till kunden under ett uppskovsförfarande. Enligt vår mening bör det inte spela någon roll om ett företag regelmässigt levererat varor under uppskovsförfarande tidigare till en kund eller inte utan slutsatsen av domen bör vara att en kontroll mot SEED-registret är tillräckligt för att avgöra om punktskattepliktiga varor kan skickas under uppskovsförfarande.

Det finns också andra möjligheter för företag som vill minimera sina punktskatterisker i samband med avsändande eller mottagande av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov. Om detta är något som berör ditt företag, kontakta oss på EY så hjälper vi till.