Inget avdrag när aktier dras in utan ersättning

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket får aktieägare inte avdrag för anskaffningsutgiften när aktier dras in utan ersättning. Avdrag blir aktuellt först när de kvarvarande aktierna avyttras.

När ett bolag drar in aktier mot ersättning innebär detta att aktieägaren anses avyttra aktierna och kan kapitalvinstbeskattas. Underlag för beskattningen är skillnaden mellan erhållen ersättning och indragna aktiers anskaffningsutgift. Anskaffningsutgiften för de indragna aktierna beräknas genom en fördelning av den totala anskaffningsutgiften mellan de inlösta och de kvarvarande aktierna. Fördelningen sker med utgångspunkt i aktiernas marknadsvärde vid tidpunkten för indragningen.

Skatteverkets bedömning är att indragna aktier saknar marknadsvärde om indragningen skett utan ersättning och att avdrag för kapitalförlust därför inte kan medges. Anskaffningsutgiften anses istället i sin helhet hänförlig till de kvarvarande aktierna och avdrag medges när dessa aktier avyttras.

Kommentar

Skatteverkets ställningstagande är i linje med Högsta förvaltningsdomstolens resonemang i RÅ 2000 not. 13. En särskild bedömning kan behövas i samband med omstruktureringar.

Skatteverkets ställningstagande (dnr 131 55198-11/111)