Förenklingsregler för internprissättning i olika länder

Som ett led i ett projekt för att undersöka de administrativa och praktiska aspekterna av internprissättning släppte OECD i somras en studie där 33 länder beskrev sina egna internprissättningsrelaterade förenklingsregler.

Under 2010 sjösattes ett OECD-projekt för att undersöka de administrativa effekterna av internprissättning och se vilka förenklingsåtgärder som kunde införas i olika länder för att optimera skattskyldigas och skattemyndigheters resurser. Som en del av projektet fick 33 länder lämna detaljerade svar. OECD släppte under sommaren en rapport (Multi-Country Analysis of Existing Transfer Pricing Simplification Measures) där svaren sammanfattades.

27 av de 33 svarsländerna indikerade att de hade någon form av förenklingsåtgärder för internprissättning. Över 70 procent av tillgängliga förenklingsåtgärder riktar sig mot små och medelstora företag, transaktioner av mindre värde samt transaktioner som anses vara förenade med en låg skatterisk.

Förenklingsåtgärderna består ofta av förenklade internprissättningsmetoder och s.k. safe harbour-reger för armlängdsintervall och räntesatser.

Kommentar

Rapporten är ett tecken på att OECD vid sidan av pågående tekniskt orienterade internprissättningsprojekt (som t.ex. behandlingen av immateriella rättigheter) även uppmärksammar behovet av att adressera praktiska och administrativa aspekter av internprissättning.

Rapporten utgör ett användbart redskap för de svenska företag som har eller överväger koncerninterna transaktioner med något av svarsländerna och som vill bekanta sig med vilka förenklingsregler som eventuellt kan tillämpas på dessa transaktioner.

Mikael Hall

Rapporten finns tillgänglig på http://www.oecd.org/dataoecd/55/41/48131481.pdf