Skattenätet
  • Nyheter
  • Punktskatter
  • Energiskatt på vindkraftproducerad el som ingår som ospecificerad del i hyresdebitering utgör inte skattefri egenförbrukning

Energiskatt på vindkraftproducerad el som ingår som ospecificerad del i hyresdebitering utgör inte skattefri egenförbrukning

Skatterättsnämnden har i förhandsbesked bl.a. meddelat att el som ingår ospecificerad i hyresdebiteringen ska anses utgöra en leverans av el, vilket innebär att elen är skattepliktig. Förhandsbeskedet går därmed tvärt emot Skatteverkets uppfattning.

Två företag avser att bilda ett enkelt bolag som ska äga vindkraftverk. De båda bolagen ska egenförbruka den egenproducerade elen i sina verksamheter. Produktionen av elen fördelas från respektive ägarandel i det enkla bolaget. Bolagsmännen har upprättat ett avtal där de förbinder sig att förbruka all egenproducerad el i respektive bolagsmans verksamhet samt att inte sälja eventuell överskottsel eller på något annat sätt överlåta densamma. Den ena bolagsmannen har dock rätt att fördela sin andel producerad el till byggnader som upplåts till externa hyresgäster förutsatt att elen ingår som en ospecificerad del av hyresdebiteringen.

Frågan i målet är om den el som bolagsmännen förbrukar i deras verksamheter omfattas av befrielse från energiskatt.

Gällande rätt

Elkraft som förbrukas i Sverige är normalt sett energiskattepliktig. Skattskyldig för energiskatt på elkraft är bl.a. den som yrkesmässigt levererar elkraft. Skattskyldigheten för energiskatt på elkraft omfattar hela den juridiska personen. Undantag från skatteplikt omfattar bl.a. elkraft som produceras i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elkraft. För att en yrkesmässig leverans ska anses föreligga ska producenten överlåta elkraften till någon annan genom försäljning eller genom annat avtal om överlåtelse.

Skatteverkets inställning

Skatteverket har i ställningstagande (dnr 131 560566-08/111) gjort bedömningen att enbart den omständigheten att en elproducent matar in elkraft på ett elnät, där elkraften sammanblandas med elkraft av annat ursprung, inte medför att producenten ska anses leverera elkraften.

Skatteverket har i ett annat ställningstagande (dnr 131 634650-08/111) gjort bedömningen att en fastighetsförvaltare som fördelar egenproducerad el eller inkommande el från en leverantör till sina hyresgäster, ska anses leverera elen om fastighetsförvaltaren fakturerar elen i form av uppmätt eller uppskattad elförbrukning. När elen ingår ospecificerad i hyresdebiteringen kan någon överlåtelse inte anses ha skett. Ingår elen ospecificerad i hyresdebiteringen ska fastighetsförvaltaren därför inte anses ha levererat elen. Det är inte utformningen av fakturan i sig som är avgörande för om fastighetsförvaltaren ska anses leverera elen, utan de bakomliggande faktiska förhållandena.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden bedömer sökandebolagen var för sig på så sätt att egenförbrukning i bolagsmännens egna verksamheter inte utgör någon yrkesmässig leverans av el och är undantaget från skatteplikt. Det faktum att två bolag äger vindkraftverk i ett enkelt bolag och egenförbrukar den producerade elen föranleder inte någon annan bedömning.

Skatterättsnämnden anser, tvärtemot vad Skatteverket anger i sitt ställningstagande, att el som ingår som en ospecificerad del av hyran utgör ett indirekt avtal om överlåtelse vilket medför en yrkesmässig – och därmed skattepliktig – leverans av el. Skatterättsnämnden menar att det inte ska spela någon roll om en fastighetsförvaltare väljer att fakturera sina hyresgäster direkt eller indirekt för elkostnaden.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

Kommentar

Skatterättsnämndens slutsats var väntad avseende egenförbrukningen av den vindkraftproducerade elen i den egna verksamheten, samt att flera aktörer kan äga vindkraftverk tillsammans i ett enkelt bolag och egenförbruka elen utan att skattskyldigheten inträder.

Skatterättsnämndens bedömning av leveransbegreppet vid elförbrukning i upplåten bostad eller lokal går emellertid tvärtemot vad Skatteverket redogjort för i ställningstagande. Förhandsbeskedet bör således innebära att många fastighetsbolag och kommuner som producerar el i vindkraftverk och hyr ut bostäder och lokaler där elkraften ingår som en ospecificerad del av hyresdebiteringen står inför en energiskatterisk.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet för att få fastställt att ställningstagandet om leveransbegreppet vid inmatning av el på nätet samt att el som ingår som en ospecificerad del i hyresdebitering ska förbli skattefritt, dvs. i enlighet med Skatteverkets båda ställningstaganden. Skatteverket menar att det skulle bli en väsentligt ökad administration för både företagen och Skatteverket om el som ingår som en ospecificerad del av hyresdebiteringen medför en skattepliktig indirekt leverans av el.

Magnus Edvaldsson

Länk till Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 23 juni 2011 (dnr. 23/10-I).