Vinstandelslån som alternativ till bonus?

Skatterättsnämnden öppnar upp för möjligheten att kompensera nyckelpersoner genom en struktur med vinstandelslån.

För att ge anställda del av vinsten utfärdar arbetsgivaren vinstandelslån som tecknas av de anställda via nybildade bolag. Enligt Skatterättsnämnden är vinstandelsräntan avdragsgill respektive skattepliktig. Någon beskattning av de anställda ska inte ske och skatteflyktslagen är inte tillämplig.

Ett dotterbolag i en koncern bedriver konsultverksamhet. Moderbolaget i koncernen utgör ett fåmansföretag enligt 57 kap. inkomstskattelagen (IL). Moderbolaget ägs av ett antal konsulter, antingen direkt eller indirekt genom egna bolag. I dotterbolaget arbetar ett antal konsulter som inte är aktieägare.

Inom moderbolaget har diskuterats olika former för att vissa anställda ska kunna ta del av den ekonomiska utvecklingen i dotterbolaget. Den modell som förhandsbeskedet avser innebär att vissa anställda ges rätt att årligen teckna av moderbolaget emitterade vinstandelslån. Härigenom ska vissa anställda få del i moderbolagets vinst på samma villkor som om de vore aktieägare.

Som förutsättningar gäller vidare bl.a. att:

– de anställda bildar varsitt aktiebolag som i sin tur tecknar vinstandelslånen,

– aktierna i de anställdas bolag är kvalificerade enligt 57 kap. IL, eftersom de anställda är verksamma i dotterbolaget i betydande omfattning och vinstandelsbevis jämställs med aktier enligt 57 kap. 2 § andra stycket IL, och

– aktieägarna i moderbolaget är inte släkt med de anställda.

Skatterättsnämnden hade att ta ställning till om den vinstandelsränta som moderbolaget kommer att utge är avdragsgill, om de anställda ska beskattas i inkomstslaget kapital eller, till viss del eller i sin helhet, i inkomstslaget tjänst för den vinstandelsränta som tillfaller deras bolag och om en tillämpning av skatteflyktslagen kan föranleda att moderbolaget inte får avdrag för utgiven vinstandelsränta eller att de anställda ska beskattas för räntan i inkomstslaget tjänst.

Enligt Skatterättsnämndens uppfattning kan inte enbart det förhållandet att den skattskyldige bland olika handlingsalternativ väljer det från skattesynpunkt förmånligaste alternativet leda till att skatteflyktslagen är tillämplig. Skatterättsnämnden anser således att vinstandelsräntan är fullt avdragsgill för moderbolaget.

Vad gäller frågan om vinstandelsräntan ska beskattas i de anställdas bolag eller som lön hos de anställda menar Skatterättsnämnden att det i praxis sedan länge är godtaget att fysiska personer bedriver näringsverksamhet i form av tjänsteutövning varvid inkomster beskattas i egna aktiebolag. Skatterättsnämnden anser således att skatteflyktslagen inte heller är tillämplig i denna del.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

Kommentar

Strukturen kan innebära en möjlighet för anställda att ta del av bolagets resultatutveckling utan att äga aktier i bolaget, till samma beskattning som om de vore delägare. Vi kommer att följa överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Länk till Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 28 juni 2011 (dnr 88-10/D)