Höjt avdrag vid andrahandsuthyrning och höjd gräns för avdrag för resor till och från arbete

Regeringen har i en promemoria från den 30 augusti 2011 aviserat förslag till ändringar när det gäller såväl avdrag vid andrahandsuthyrning av privatbostäder som avdrag för resor till och från arbete.

Den 1 januari 2011 ändrades schablonavdraget vid uthyrning av privatbostäder (privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet) samt vid försäljning av produkter från en privatbostadsfastighet till 18 000 kr. Regeringen avser nu att höja detta schablonavdrag ytterligare, till 21 000 kr, i syfte att stimulera till en ökad andrahandsuthyrning av privatbostäder.

Regeringen har även föreslagit att beloppsgränsen för att få göra avdrag för resor till och från arbete skall höjas från dagens 9 000 kr till 10 000 kr. Från regeringens sida anser man inte att höjningen avsevärt kommer att påverka valet av färdsätt. Den prisökning som sker på resor kommer att innebära, om inte beloppsgränsen höjs, att fler personer kan komma i åtnjutande av reseavdrag. Regeringen anser att kostnaden för resor till och från arbete i grund och botten är privata levnadskostnader som inte bör få dras av.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2012 och tillämpas för första gången vid 2013 års taxering.

Stefan Thelander