Utländska försäkringar klassificeras som pensionsförsäkringar

Skatteverket anser att inkomstskattelagen diskriminerar vissa utländska försäkringar meddelade inom EES. Sådana försäkringar kan därför anses som pensionsförsäkringar trots att inkomstskattelagens krav inte är uppfyllda, vilket ger dem en i vissa avseende gynnad skattemässig behandling.

Bakgrunden till Skatteverkets ställningstaganden är de kvalitativa krav som en försäkring måste uppfylla för att skattemässigt klassificeras som pensionsförsäkring och därmed skattegynnas på olika sätt. Dessa krav innebär bl.a. att ålders- respektive efterlevandepension måste betalas ut med samma belopp vid varje utbetalningstillfälle eller med stigande belopp under, som huvudregel, fem år (femårsregeln). S.k. fondförsäkringar kan inte uppfylla detta krav eftersom försäkringsbelopp m.m. i sådana försäkringar inte mäts i nominella belopp utan i enheter i en förmögenhetsmassa, t.ex. en aktiefond, vars värde varierar. Genom en bestämmelse i inkomstskattelagen har dock undantag från detta krav gjorts. Undantaget har emellertid utformats så att det inte omfattar försäkringar som meddelats i en försäkringsrörelse bedriven från ett fast driftställe utomlands.

Det första ställningstagandet gäller försäkringar som är konstruerade på samma sätt som svenska fondförsäkringar (t.ex. genom att försäkringsbolaget inte kan förvalta det till fonderna anknutna kapitalet i egna fonder inom ramen för den allmänna finansförvaltningen). Enligt Skatteverkets bedömning följer det av EU-rätten att i stort sett identiska försäkringsprodukter som meddelas i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe inom EES-området ska behandlas lika i beskattningshänseende. Ifrågavarande försäkringar skulle anses som fondförsäkringar om de tecknades i en svensk försäkringsrörelse. Skatteverket finner därför i sitt ställningstagande att undantaget från femårskravet ska tillämpas även på sådana utländska försäkringar.

Det andra ställningstagandet behandlar olika försäkringstyper – som även i detta fall tillhandahålls från ett fast driftställe i en annan EES-stat – som avviker från svenska fondförsäkringar såtillvida att det går att placera inbetalda premier i annat än externt förvaltade fonder. I korthet finner Skatteverket att de försäkringar som ställningstagandet inte kan jämställas med svenska fondförsäkringar och därför inte kan undantas från femårskravet. Skatteverket anger emellertid att det är möjligt att, under vissa förutsättningar, inför första utbetalningstillfället omallokera försäkringskapitalet till externt förvaltade fonder och därmed uppfylla förutsättningarna för att klassificeras som fondförsäkring.

Kommentar

Skatteverket medger i sina ställningstaganden att utländska försäkringar i vissa fall klassificeras som pensionsförsäkringar, vilket innebär att dessa kan få samma skattemässiga behandling som försäkringar hos svenska bolag.

Det första ställningstagandet framstår som riktigt eftersom, såsom Skatteverket konstaterar, utländska försäkringar enligt EU-rätten inte får behandlas sämre än närmast identiska svenska försäkringar. Denna slutsats är även i överensstämmelse med Högsta förvaltningsdomstolens bedömning i rättsfallet RÅ 2004 ref. 84. Det andra ställningstagandet har stöd av Högsta förvaltningsdomstolens bedömning i rättsfallet RÅ 2007 not. 118.

En försäkring måste uppfylla ett flertal villkor för att klassificeras som pensionsförsäkring och därmed få en i vissa avseende gynnad skattemässig behandling. Det kan dock ifrågasättas om alla sådana krav kan upprätthållas när det är fråga om utländska försäkringar som liknar svenska pensionsförsäkringar men av olika skäl, t.ex. regleringen i andra länder, inte är identiska med sina svenska motsvarigheter. Allmänt gäller, enligt EU-rätten, att produkter från andra medlemsstater ska få säljas i Sverige på samma villkor som jämförbara svenska produkter. Vi bedömer att utländska fondförsäkringar med vidare placeringsmöjligheter än svenska fondförsäkringar bör kunna anses som fondförsäkringar enligt inkomstskattelagen och därmed utgöra pensionsförsäkringar om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Martin Segerström

 

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98