Två gåvor var ett byte

Överlåtelser av aktier inom en familj har, trots att de betecknats som gåvor, av Skatterättsnämnden ansetts utgöra byte.

En kvinna skulle skänka aktier i ett bolag till sin syster, som också var delägare i bolaget. Samtidigt skulle de båda systrarnas far skänka aktier i ett annat bolag till den förstnämnda systern. Skatterättsnämnden ansåg att förfarandet utgjorde ett byte mellan systrarna, och inte två gåvor. Den syster som överlät aktier skulle därför kapitalvinstbeskattas

Förhandsbeskedet avsåg planerade ägarförändringar i två bolag, varav det ena (X AB) ägdes till hälften var av två systrar (A och B) och det andra var helägt av systrarnas far. Frågan gällde om A kunde överlåta sina andelar i det första bolaget till sin syster B genom gåva, om A samtidigt erhöll samtliga andelar i faderns bolag.

Skatterättsnämnden anförde att en bedömning av om en överlåtelse är benefik och därmed kan utgöra gåva ska ta hänsyn till samtliga omständigheter. Enligt nämnden innebar detta förfarande att A avstod från sina andelar i X AB i utbyte mot att erhålla samtliga andelar i faderns bolag. Nämndens uppfattning var mot bakgrund av detta att A:s överlåtelse utgjorde ett byte och inte en gåva.

En andra fråga i förhandsbeskedet gällde skattekonsekvenserna av att A istället överlät sina andelar i X AB, först till ett av henne ägt nybildat bolag (NYAB 1) och från detta till ett av systern B helägt nybildat bolag (NYAB 2). Skatterättsnämnden gjorde åter en helhetsbedömning och fann att de andelar som A skulle erhålla av fadern genom gåva utgjorde ett tillkommande vederlag för de aktier i X AB som NYAB 1 överlåtit till NYAB 2. A skulle därför utdelningsbeskattas för skillnaden i marknadsvärde mellan sina andelar i X AB och andelarna i faderns bolag.

Förhandsbeskedet har överklagats av sökanden.

Kommentar

Vid prövning av om rättshandling (i detta fall ”överföring” av aktier) är att bedöma som gåva eller inte, måste en helhetsbedömning av samtliga omständigheter göras, vilket även framgår av det aktuella förhandsbeskedet. Utfallet av en sådan helhetsbedömning kan många gånger vara svårt att uttala sig om med önskvärd grad av säkerhet, i synnerhet om t.ex. en omstrukturering sker i flera fristående steg och vid olika tidpunkter.

Omständigheterna i detta fall har vissa likheter med rättsfallet RÅ 2009 ref. 85, i vilket två bröder (E och F) ägde andelar i tre aktiebolag och två jordbruksfastigheter. I syfte att renodla ägandet i dessa tillgångar avsåg E och F att först överlåta sina andelar i de tre bolagen till av E och F nystartade helägda bolag (NYAB A respektive NYAB B) för att sedan överföra vissa andelar i de tre bolagen från NYAB A till NYAB B till underpris. Samtidigt skulle F överlåta sina andelar i jordbruksfastigheterna till E till underpris. Regeringsrätten fann att de avtalade priserna inte kunde godtas eftersom värdeöverföringen vid F:s överlåtelse av andelarna i jordbruksfastigheterna utgjorde ersättning för överlåtelserna av andelarna i de tre aktiebolagen mellan NYAB A och NYAB B.

Det är således värt att uppmärksamma att även implicita ersättningar – beroende på omständigheterna – kan beaktas vid kapitalvinstberäkningen.

Gunnar Thuresson och Lukas Nilsson

Länk till Skatterättsnämndens förhandsbesked