Skatteverket vann mål om beskattningstidpunkt för skattekompensation

Kammarrätten i Stockholm avgjorde nyligen ett mål där fråga var om beskattningstidpunkten för skattekompensation som en utländsk arbetsgivare betalat in på en anställds svenska skattekonto. Kompensationen skulle enligt domstolen tas upp vid tidpunkten för inbetalningen på skattekontot, trots att en slutlig avstämning av skattekompensationens storlek ännu inte gjorts.

En individ som arbetade tillfälligt i Sverige för sin utländska arbetsgivare hade enligt avtal rätt till en skattekompensation för att täcka ev. högre skatt i Sverige. Strax innan den anställde lämnade Sverige betalade arbetsgivaren in ett belopp på den anställdes skattekonto för att täcka föregående årets skatt, som dock ännu ej fastställts genom taxeringsbeslut.

Individen hävdade att han skulle anses ha kunnat disponera över skattekompensationen först när han enligt sitt anställningsavtal hade rätt till den, vilket krävde att han kunde uppvisa en slutskattsedel och att en slutlig avstämning gjorts mellan svensk skatt och utländsk hypotetisk skatt. Då individen vid denna tidpunkt avflyttat från Sverige yrkade han att skattekompensationen skulle beskattas med SINK.

Skatteverket ansåg att skattekompensationen skulle tas upp till beskattning vid tidpunkten för inbetalningen på individens skattekonto.

Förvaltningsrätten konstaterade i sina domskäl att skattekompensationen får anses ha kommit individen till del redan i samband med inbetalningen till skattekontot. Individen överklagade förvaltningsrättens dom till kammarätten som dock fastställde förvaltningsrättens dom.

Kommentar

Under förutsättning att Högsta förvaltningsdomstolen inte ändrar domslutet vid en eventuell prövning bör utländska arbetsgivare som tillämpar en skattekompensations-policy enligt den s.k. roll over-metoden se över sina rutiner för att säkerställa att rapportering sker korrekt och att hanteringen är fortsatt skatteeffektiv.

Vi vill påpeka att domstolarna i målet inte har tagit ställning till storleken av skattekompensationen eller till hur den ska beräknas.

Carl Pihlgren och Niklas Cornelius

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5844-10 från den 5 juli 2011

 

Kontakt
Carl Pihlgren
070-351 77 12

 

Kontakt
Niklas Cornelius
070-318 95 61