Lex Asea-utdelning av andelar av aktier är skattefri

Moderbolags utdelning av andelar av dotterbolagsaktier som säljs för aktieägarnas räkning medför inte i sig hinder mot skattefrihet enligt lex Asea.

Skatteverket har i ett ställningstagande angett sin syn på hur skattefriheten vid utdelning enligt lex Asea ska bedömas när utdelningen innefattar andelar av dotterbolagsaktier som säljs för aktieägarnas räkning.

Enligt 42 kap. 16 § inkomstskattelagen kan ett noterat moderbolag dela ut aktier i ett dotterbolag till aktieägarna i moderbolaget utan att aktieägarna beskattas för utdelningen (lex Asea). Beskattning sker istället i samband med att de mottagna dotterbolagsaktierna avyttras.

Ett krav för skattefrihet är bl.a. att samtliga aktier i dotterbolaget delas ut och att utdelningen lämnas i förhållande till antal innehavda aktier i moderbolaget.

För det fall en aktieägare har ett antal aktier i moderbolaget som inte är jämnt delbart med det antal som berättigar till en hel aktie i dotterbolaget erhålls andelar i en aktie (ex. om fem aktier i moderbolaget berättigar till en aktie i dotterbolaget erhåller en aktieägare med 12 aktier i moderbolaget två hela aktier och 2/5 andelar av en aktie i dotterbolaget). I de fall aktieägare blir berättigade till andelar av aktier läggs andelarna samman och säljs för aktieägarnas räkning.

Enligt Skatteverkets ställningstagande kan en lex Asea-utdelning vara skattefri även om aktieägare erhåller andelar i aktier som säljs för deras räkning, förutsatt att utdelningen i sin helhet görs i förhållande till antal aktier i moderbolaget.

Kommentar

I samband med alla lex Asea-utdelningar publicerar Skatteverket information om respektive utdelning i form av meddelanden och allmänna råd. Av dessa framgår att lex Asea-utdelningar som innefattat andelar av aktier inte i sig har förtagit skattefriheten för dessa utdelningar (se t.ex. SKV M 2011:04 angående Lundin Petroleum AB:s utdelning av aktier i Etrion Corporation under 2010,). Att Skatteverket nu fastslår den gängse uppfattningen i ett generellt ställningstagande välkomnas därför.

Catarina Dreijer och Annika Bremer

 

Kontakt
Catarina Dreijer
070-383 78 18