Företagsförmedling enligt öppna avtal kan vara undantagen från moms

Skatteverket har ändrat sin uppfattning om hur tjänster som avser företagsförmedling ska bedömas. Fler förmedlingstjänster undantas därmed från moms.

Om förmedlingsuppdraget resulterar i att företaget överlåts genom en aktieöverlåtelse är förmedlingstjänsterna undantagna från moms. Om förmedlingen istället resulterar i att företaget säljs genom en inkråmsöverlåtelse är förmedlingstjänsterna momspliktiga.

Skatteverket anser att det är utan betydelse hur förmedlingsuppdraget är formulerat. Bedömningen ska göras på samma sätt även om uppdraget är formulerat som ett öppet avtal, dvs. att förmedlingen både kan resultera i en inkråmsöverlåtelse och en aktieöverlåtelse. Momsplikten avgörs av vad som i slutändan faktiskt överlåts.

Skatteverkets ställningstagande innebär att fler förmedlingstjänster omfattas av momsundantaget. Tidigare krävde Skatteverket ett slutet förmedlingsuppdrag som endast avsåg aktieöverlåtelse för att förmedlingstjänsterna skulle vara undantagna från moms.

Kommentar

Skatteverkets ställningstagande öppnar upp för många att kräva tillbaka redovisad eller betald moms hänförlig till förmedlingstjänster.

Ställningstagandet medför dessutom att en del frågor uppkommer, t.ex. hur betalningar som erläggs i förskott, dvs. innan transaktionen ägt rum, ska behandlas. Det är mycket vanligt att det löpande betalas en s.k. retainer för förmedlingstjänsten innan det står klart om överlåtelsen kommer att ske genom en aktieöverlåtelse eller inkråmsöverlåtelse.

Tomas Karlsson och Mikaela Sonnerby

Länk till Skatteverkets ställningstagande från den 23 augusti 2011 (dnr. 131 569884-11/111)

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 1661