Sex procent bokmoms gäller för fotoböcker

I ett förhandsbesked från Högsta förvaltningsdomstolen om moms fastslogs att skattesatsen som gäller för böcker, sex procent, är tillämplig även på s.k. fotoböcker.

Framställningen av fotoböckerna består av två delar. Först får kunderna tillgång till ett datorprogram där fotoboken utformas och därefter trycks boken. Domstolen uttalade inledningsvis att de båda delarna skulle ses som enda transaktion. Domstolen konstaterade vidare att den fysiska slutprodukten är viktigare än tillgången till dataprogrammet, varför den sammansatta tjänsten ska beskattas som en vara. Högsta förvaltningsdomstolen slog avslutningsvis fast att fotoböcker har samma form och utseende som en bok, samt betecknas som en bok i allmänt språkbruk. Skattesatsen som gäller för böcker, sex procent, är därför tillämplig även på fotoböcker.

Kommentar

Frågeställningen om hur fotoböcker ska momsbeskattas har uppstått i kölvattnet av EU-domstolens dom i målet C-88/09 Graphic Procédé och Skatteverkets tolkning av domen. Skatteverket tolkar EU-domen på så sätt att en leverans av tryckta produkter ska ses som leverans av varor. För att hela framställningen ska ses som en vara krävs att den huvudsakliga delen av försäljningen är en vara. Andra kringtjänster som exempelvis grafisk formgivning får inte vara det som utgör den huvudsakliga delen av framställningen. Vidare anser Skatteverket att de tryckta varorna ska beskattas med sex procent om de tryckta varorna utgör böcker, tidningar m.m. som inte huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Efter att Skatteverket publicerade sin tolkning av rättsläget i juli 2010 har momshanteringen vid framställning av olika tryckta alster prövats och diskuterats. Nu har alltså Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att även fotoböcker omfattas av den lägre skattesatsen på sex procent.

En intressant aspekt av avgörandet är att domstolen inte lägger vikt vid bokens innehåll och funktion. För att en produkt ska omfattas av bokmomsen på sex procent är det tillräckligt att produkten har samma form och utseende som en bok. Mot bakgrund av avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen kan det bl.a. finnas skäl för de företag som framställer fotoböcker och liknande produkter att se över sin momshantering.

Klara Modin

Länk till avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 230-11)

 

Kontakt
Klara Modin
070-318 91 27