Utomståenderegeln var inte tillämplig efter tillfällig minskning av det utomstående ägandet

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked beslutat att den s.k. utomståenderegeln inte ska tillämpas då det utomstående ägandet under en del av de fem föregående åren har understigit 30 procent.

Utomståenderegeln innebär ett undantag från de särskilda skattereglerna för ägare av kvalificerade andelar i fåmansföretag. Undantaget kan tillämpas om fåmansföretaget i betydande omfattning (minst 30 procent) ägs av utomstående, dvs. av någon som inte själv är verksam i fåmansföretaget. Vid bedömningen av om utomståenderegeln är tillämplig ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked beslutat att utomståenderegeln inte ska tillämpas då det utomstående ägandet under en del av innehavstiden har understigit 30 procent.

Hösten 1998 bildades fåmansföretaget X AB som då ägdes (direkt eller indirekt) till mer än 30 procent av utomstående, dvs. personer som inte var aktiva i bolaget. Under delar av 2005 och 2006 hade det utomstående ägandet minskat till 24 procent, för att därefter återigen öka till att motsvara mer än 30 procent.

A har varit företagsledare i X AB sedan bolaget bildades och har hela tiden ägt aktier i bolaget, direkt eller genom holdingbolag. A har ställt frågan huruvida utomståenderegeln är tillämplig på hans aktieinnehav under beskattningsåret 2010, då 64 procent av aktierna i X AB ägdes av utomstående.

Skatterättsnämnden har beaktat de synpunkter som A har framfört om att han tagit ut en marknadsmässig lön samt att han inte haft möjlighet att styra utdelningen och på så sätt omvandla arbetsinkomster till utdelningar. Då det utomstående ägandet brutits under 2005 och 2006 anser Skatterättsnämnden emellertid att utomståenderegeln kan tillämpas först vid ingången av 2012, då femårskarensen efter avbrottet har gått till ända.

Kommentar

Skatterättsnämndens beslut får anses vara i enlighet med tidigare praxis som visat restriktivitet vid bedömningen i de fall då det utomstående ägandet inte har bestått under hela den föregående femårsperioden. I det aktuella förhandsbeskedet hade det utomstående ägandet minskat och understigit 30 procent fr.o.m. våren 2005 tom. hösten 2006, varefter en ny femårskarens måste uppfyllas. Detta innebär att utdelningar och kapitalvinster på det aktuella aktieinnehavet omfattas av reglerna om kvalificerade andelar till dess att utomståenderegeln kan tillämpas, vilket tidigast kan ske vid ingången av 2012.

Länk till Skatterättsnämndens förhandsbesked av den 1 juli 2011 (dnr 7-11/D).