Skatteverket om när en andel uppkommer vid beräkning av gränsbeloppet

Skatteverket har lämnat ett ställningstagande angående vid vilken tidpunkt andelar i ett bolag anses uppkomma i fall såsom nybildande av bolag samt emissioner.

För andelar i ett fåmansföretag får ägaren under vissa förutsättningar beräkna ett s.k. gränsbelopp vid årets ingång. Gränsbeloppet används sedan för beräkningen av hur stor del av utdelningar och kapitalvinster som eventuellt ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Skatteverket har nyligen lämnat ett ställningstagande angående vid vilken tidpunkt andelar i ett bolag anses uppkomma i olika fall.

Vad gäller ett aktiebolags bildande anser Skatteverket att de tecknade andelarna i bolaget får anses ha uppkommit i och med att bolaget bildats, dvs. då stiftelseurkunden undertecknats av samtliga stiftare. En förutsättning är emellertid att registrering av bolaget senare kommer till stånd. Vid fondemission anser Skatteverket att de nya aktierna anses ha uppkommit i och med registreringen av fondemissionen i aktiebolagsregistret. Vad gäller nyemission anser Skatteverket vidare att aktierna anses ha uppkommit genom tilldelningen av aktierna förutsatt att tilldelningen åtföljs av registrering i aktiebolagsregistret. Detsamma gäller om aktier förvärvas med stöd av teckningsoptioner eller på grund av konvertering av konvertibler.

Ställningstagandet ska tillämpas på bolagsbildningar och emissioner som skett efter den 1 januari 2006 då den nya aktiebolagslagen trädde i kraft.

Länk till Skatteverkets ställningstagande från den 15 juli 2011 (dnr. 131 100946-11/111).

Kontakt
Helena Norén

08-520 596 87

Kontakt
Jakob Keife

Associate
Tfn 08-520 593 74