Ryssland inför nya regler om internprissättning

Rysslands parlament (Duma) har godkänt en ny internprissättningslag. Reglerna, som troligtvis träder i kraft i januari 2012, stämmer i stora drag överens med internationella internprissättningsregler.

Nedan följer en översikt av några av de viktigaste punkterna.

  • Fokus kommer primärt att ligga på gränsöverskridande koncerninterna transaktioner och på stora koncerninterna transaktioner inom landet.
  • Definitionen av ”intressegemenskap” utvidgas. Det klargörs att direkt eller indirekt ägande överstigande 25 procent omfattas.
  • Följande fem internprissättningsmetoder nämns: Comparable Uncontrolled Price (CUP), Resale Minus, Cost Plus, Comparable Profit och Profit Split. CUP-metoden har högsta prioritet medan Profit Split-metoden endast ska användas som en sista utväg.
  • Ett marknadspris- eller vinstmarginalsintervall introduceras. Intervallet beräknas på ett sätt som liknar de interkvartilberäkningar som ofta används internationellt. Inga justeringar kommer att göras för företag som faller innanför intervallet.
  • Antalet godtagbara källor för att identifiera jämförbar data kommer att utvidgas. Utländska företag kommer att godtas som jämförelseobjekt i jämförbarhetsanalyser om det saknas tillräcklig data från ryska bolag.
  • Företag ska upprätta dokumentation över sin internprissättning. På förfrågan av skattemyndigheten ska företag tillhandahålla dokumentationen inom 30 dagar. Dokumentationen kommer emellertid inte krävas in tidigare än den 1 juni året efter inkomståret som förfrågan avser.
  • Ett program för APA (Advance Pricing Agreements) introduceras från och med den 1 januari 2012 för större ryska företag.
  • Inga skattetillägg kommer att utgå för 2012 och 2013. Från och med 2014 kommer vid en justering skattetillägg utgå med 20 procent av det justerade beloppet. Från och med 2017 kommer skattetillägget höjas till 40 procent av det justerade beloppet.
  • Vinster hänförliga till utländska företags fasta driftställen i Ryssland (eller ryska företags utländska fasta driftställen) ska bestämmas med hänsyn till funktioner, risker och tillgångar.

Kommentar

Reglerna stämmer i huvudsak överens med internationella internprissättningsregler men innehåller också ett antal skillnader. Företag bör noggrant se över sina gränsöverskridande transaktioner och utvärdera vad de nya reglerna kan komma att innebära för just deras verksamhet.

För mer information om de nya reglerna, se Ernst & Young’s Transfer Pricing Alert. (pdf)