Momsavdrag vid import av varor för reparation

Skatteverket har upphävt ett ställningstagande från 2008 och anser numera att det finns rätt till momsavdrag för ett företag som importerar en vara från ett land utanför EU för att utföra reparationsarbeten.

Det förekommer att företag inom EU importerar en vara från ett land utanför EU för att efter reparationen sända tillbaka varan till ursprungslandet. Vid ett sådant förfarande kan reparationsföretaget komma att påföras moms av Tullverket vid importtillfället. Ett skattskyldigt företag har normalt avdragsrätt för moms på sina kostnader i verksamheten och frågan är nu om reparationsföretaget har rätt att få tillbaka den av Tullverket debiterade momsen. Reparationsföretaget är inte varans ägare utan ska endast reparera varan för att därefter returnera den till ett land utanför EU.

I ett ställningstagande från den 2 april 2008 (dnr 131 146431-08/111) angav Skatteverket att det fanns krav på att reparationen skedde inom ett garantiåtagande för att det skulle finnas möjlighet för reparationsföretaget att få tillbaka den moms som Tullverket hade påfört vid importtillfället. Ställningstagandet har upphävts och ersatts av ett från den 13 juni 2011 (dnr 131 388032-11/111). I det nya ställningstagandet anger Skatteverket att det inte finns krav på att reparationsarbetet ska ske inom ett garantiåtagande.

Bakgrunden till Skatteverkets nya synsätt är Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 3 mars 2011. I förhandsbeskedet bedömdes ett svenskt företag ha återbetalningsrätt för moms som påförts av Tullverket vid importtillfället. Varorna hade importerats från ett land utanför EU för att repareras och sedan skickas tillbaka till ursprungslandet.

Kommentar

Mot bakgrund av bl.a. våra grundläggande regler för skattskyldighet och avdragsrätt för moms förefaller det naturligt att det inte ska ställas krav på ett formellt garantiåtagande i den aktuella situationen. Att momsen som påförs av Tullverket utgör ett normalt inslag i ett företag som bedriver reparationsverksamhet visar Skatterättsnämndens beslut. Precis som i alla sammanhang måste reparationsföretaget kunna styrka momsavdraget vilket även Skatteverket påpekar i sitt ställningstagande. Det görs lämpligen genom frakthandlingar, importhandlingar eller motsvarande dokument.

Lena Westfahl