Kvittning av koncernbidragsspärrat underskott – fråga om skatteflykt

Vinst som skapats genom en koncernintern överlåtelse av tillgångar bedöms kunna kvittas mot koncernbidragsspärrat underskott

Ett svenskt bolag köpte under 2010 ett dotterbolag. Moderbolaget hade outnyttjade underskott från året före tidpunkten för förvärvet, varför dessa blev koncernbidragsspärrade gentemot det nya dotterbolaget vid förvärvet.

Moderbolaget hade för avsikt att avyttra tillgångar till dotterbolaget mot marknadsmässig ersättning. Den vinst som uppkom i moderbolaget till följd av försäljningen skulle sedan kvittas mot bolagets egna gamla underskott.

Skatterättsnämnden hade bl.a. att pröva huruvida skatteflyktslagen var tillämplig på avyttringen eftersom den koncerninterna överlåtelsen av tillgångarna skapade en vinst som sedan kunde kvittas mot koncernbidragsspärrat underskott.

Skatteverket ansåg att skatteflyktslagen var tillämplig och åberopade RÅ 2000 ref 21 I där skatteflyktslagen tillämplig. Frågan gällde då ett kommissionärsförhållande där kommittentföretaget var ett underskottsföretag och rätten till avdrag för tidigare års underskott var begränsad enligt koncernbidragsspärren.

Skatterättsnämnden menade att grunden till att skatteflyktslagen var tillämplig i 2000 års mål var de möjligheter till inkomstutjämning mellan företagen som kommissionärsreglerna ger, på motsvarande sätt som koncernbidrag kan leda till, utan att något koncernbidrag lämnas mellan företagen. I förevarande fall utgör inte ersättningen för försäljningen något koncernbidrag i inkomstskattelagens mening, och inte heller föreligger något kommissionärsförhållande mellan företagen. Moderbolaget ska således inte vägras avdrag för kvarstående underskott med hänvisning till skatteflyktslagen.

Kommentar

En av förutsättningarna för att skatteflyktslagen ska vara tillämplig är att förfarandet strider mot lagstiftningens syfte. Syftet med reglerna om underskott är att det vid en ägarförändring inte ska vara möjligt att genom koncernbidrag (eller liknande förfaranden) kvitta gamla underskott mot inkomster från bolag som tidigare inte stod i koncernförhållande till förlustföretaget.

Det anges uttryckligen i koncernbidragsreglerna att en ersättning som är en utgift för givaren att förvärva och bibehålla inkomster inte är ett koncernbidrag. I förevarande fall utgör dotterbolagets betalning för tillgångarna, i enlighet med vad Skatterättsnämnden uttalat, inte något koncernbidrag då betalningen är en utgift för att förvärva inkomster. Mot bakgrund härav bör skatteflyktslagen inte vara tillämplig.

Länk till Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 9 juni 2011 (dnr 4-11/D).

Fredrik Nilsson