Skatteverket vann mål om värdering av sålda immateriella tillgångar

Ett svenskt läkemedelsföretag hade sålt immateriella tillgångar till ett utländskt koncernbolag. Kammarrätten i Göteborg höjde företagets inkomst av näringsverksamhet med 682 miljoner kr, då domstolen ansåg att marknadsvärdet av tillgångarna sannolikt var åtminstone så mycket högre än redovisat.

Fråga i målet var om de immateriella tillgångar som det svenska läkemedelsföretaget hade överlåtit till ett utländskt koncernbolag hade överlåtits till ett pris understigande det som två oberoende parter skulle ha kommit överens om, och om läkemedelsföretagets inkomst av näringsverksamhet därmed skulle ändras enligt korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § inkomstskattelagen.

Som stöd för sin prissättning åberopade bolaget en värdering utförd av PwC samt ett utlåtande från Deloitte. Skatteverket åberopade i sin tur en värdering utförd av KPMG.

Den mest markanta skillnaden mellan de två värderingarna var de avkastningskrav som ställdes. Bolaget ansåg (med stöd av värderingen utförd av PwC) att avkastningskravet före överlåtelsen skulle justeras med fem procentenheter från 2007 för att kompensera att bolagets viktigaste patent löpte ut. Skatteverket argumenterade (med stöd av värderingen utförd av KPMG) för ett justerat avkastningskrav i motsatt riktning då bolaget hade väsentligt högre FoU-kostnader i förhållande till intäkterna än liknande noterade läkemedelsföretag. Bolaget har härmed ökat sannolikheten för att nya produkter ska kunna utvecklas vilket i sin tur kompenserar för minskade intäkter från befintliga produkter.

I frågan om vilken av värderingarna som gav en rättvisande bild anger kammarrätten att ”(n)är värderingar som gjorts av kompetenta och välrenommerade experter ställs mot varandra, och experternas uppfattningar är oförenliga, ligger det i sakens natur att domstolens val står mellan att antingen finna att det finns tillräckligt stöd för det värde som hävdas av den part som har bevisbördan – eller finna att det inte gör det. Något värde som ligger emellan de av respektive part hävdade värdena bör således inte komma i fråga”.

Kammarrätten bedömde att klart övervägande skäl talade för att KPMG:s värdering var den som angav ett rimligt armslängsvärde på de överlåtna tillgångarna och gick därmed på Skatteverkets linje och biföll överklagandet. Läkemedelsbolagets inkomst av näringsverksamhet höjdes därför med 682 miljoner kronor för taxeringsåret 2004.

Mål nr 2627-09 från Kammarrätten i Göteborg

Mikael Hall