Nyheter i Skatteverkets handledning om internprissättning

I årets upplaga av Skatteverkets handledning för internationell beskattning har området internprissättning fått ett eget kapitel. Tidigare har ämnet avhandlats mer kortfattat i ett avsnitt under kapitlet Inkomst av näringsverksamhet.

Jämfört med 2010 års version av handledningen finns stora förändringar i årets avsnitt om internprissättning. Avsnittet har i stora delar strukturerats om och skrivits om, och verket anger löpande sin åsikt i olika frågor under rubriken Skatteverkets kommentar.

Några utvalda förändringar kommenteras nedan.

Jämförbarhetsanalys

En jämförbarhetsanalys är enligt definitionen i OECD:s riktlinjer en jämförelse av en närstående transaktion med en oberoende transaktion. Jämförbarhet föreligger om ingen av skillnaderna mellan transaktionerna väsentligen skulle påverka jämförelsen av t.ex. ett pris eller en marginal, eller annars om justeringar kan göras för att eliminera de väsentliga effekterna av skillnaderna.

I avsnitt 9.8 (Jämförbarhetsanalys) går Skatteverket inledningsvis igenom OECD:s riktlinjer (the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) samt en typisk process som kan tjäna som vägledning vid en jämförbarhetsanalys. Därefter följer en genomgång av jämförbarhetsanalys i svensk rätt varvid Shell-målen kommenteras, och en genomgång av jämförbarhetsanalysen i Diligentiamålet samt i kammarrättsmålet Sandvik AB. I det sistnämnda utgick kammarrätten från den av Skatteverket framräknade övre kvartilen för jämförelseföretagen. Domstolen gjorde ett tillägg om ca 15 procentenheter som säkerhetsmarginal, pga. att vinstnivåerna i de jämförda företagen varierade mycket kraftigt. Att lägga sig så högt över den övre kvartilen som kammarrätten gjorde anser dock Skatteverket vara en överdriven försiktighet som saknar stöd i OECD:s riktlinjer.

Skatteverket ger också uttryck för åsikten att interkvartilintervall är ett lämpligt armslängdsmässigt intervall vid användande av nettomarginalmetoden samt att det är till den nedre respektive övre interkvartilen som eventuell justering ska ske.

Omstruktureringar

I avsnitt 9.12 presenteras omstruktureringar i enlighet med kapitel IX i OECD:s riktlinjer. En omstrukturering definieras som ett koncernbolags gränsöverskridande överföring av funktioner, tillgångar eller risker.

En undersökning av riskfördelning ska ha sin utgångspunkt i eventuella avtal mellan parterna. Om sådana avtal saknas kan man istället granska korrespondens mellan parterna för att bedöma riskfördelningen. Om även korrespondens saknas granskas istället parternas beteende för att utröna riskfördelningen. Även om avtal finns kan skattemyndigheten bortse från de avtalade villkoren om riskfördelning om dessa inte överensstämmer med den ekonomiska innebörden av transaktionen och istället försöka nå fram till en rimlig lösning genom en prisjustering.

Slutligen går Skatteverket igenom omstruktureringar i svensk rätt och hanterar lageröverföring, överföring av koncernledningsfunktioner, överföring av vinstpotential, uppsägning av avtal samt kostnader för överföring respektive nedläggning av verksamhet.

Ränta på koncerninterna lån

I avsnitt 9.14 (Ränta på koncerninterna lån) har de domar som återgavs i 2010 års handledning fått ge vika för Diligentiamålet.

Kommentar

Det nya kapitlet i Skatteverkets handledning visar på ett betydligt ökat intresse från Skatteverkets sida för ämnet internprissättning. Detta märks även i form av utökad revisionsaktivitet. Vidare belyser handledningen ett antal frågor som med stor sannolikhet kommer få ökad betydelse den närmaste tiden såsom jämförbarhetsanalyser och vikten av att genomföra dessa på ett fullgott sätt, omstruktureringar såsom nedläggning av tillverkande bolag, outsouring, centralisering, flytt av funktioner och tillgångar, koncerninterna avtal samt räntor på koncerninterna lån.

Mikael Hall