Skatteverket vinner mål om armlängdsmässig ränta på aktieägarlån

Förvaltningsrätten ansåg att 12 % ränta på ett koncerninternt lån inte var marknadsmässigt. Istället bestämdes 7 % vara marknadsmässigt, med hänvisning till moderbolagets insyn och kontroll i dotterbolaget.

Frågan i fallet var huruvida det aktieägarlån (”lånet”) som bolaget gav till sitt dotterbolag i samband med ett förvärv var marknadsmässigt. Lånet, som klassificerades som ett mezzaninlån utan säkerhet, var efterställt de externa lån som bolaget erhållit från SHB och löpte med en ränta om 12 %.

Enligt bolaget handlade det om ett efterställt lån utan säkerhet. Bolaget presenterade som stöd för sin räntesättning ett utlåtande från SEB och en ränteanalys utförd av extern rådgivare.

Skatteverket hänvisade till Diligentia-målet och menade att det var fråga om ett lån med säkerhet då långivaren (moderbolaget) haft insyn och kontroll i dotterbolaget genom dess möjlighet att styra över tillgångar, skulder och den ekonomiska inriktningen i dotterbolaget. Således var lånet enligt Skatteverket att likställa med ett lån med säkerhet.

Skatteverket ansåg att en ränta om 7 % var marknadsmässigt och grundade sin analys på en fördelning där 10 % av lånebeloppet utgjorde mezzanin (12 %) medan resterande 90 % utgjorde den ”seniora” delen med en ränta motsvarande räntan på SHB-lånet (ca 5 %). Detta kombinerat gav alltså en ränta om 7 %.

Förvaltningsrätten delade Skatteverkets syn att Regeringsrättens uttalanden i Diligentia-målet om vikten av insyn och kontroll var vägledande även vid en tillämpning av korrigeringsregeln.

Vidare menade Förvaltningsrätten att det vid förvärvet funnits ett avsevärt övervärde (55 % var bankfinansierat), vilket mot bakgrund av moderbolagets insyn och kontroll utgjorde en form av säkerhet för lånet. Detta talade enligt Förvaltningsrätten för en marknadsmässig ränta på aktieägarlånet som endast i viss utsträckning översteg räntenivån på lånet från SHB (STIBOR + 2,25 %). Domstolen fann likt Skatteverket att 7 % utgjorde en marknadsmässig ränta på lånet. Bolagets överklagan avseende frågan om skattetillägg avslogs.

Kommentar
Målet är ännu ett i ledet där Skatteverket anser att en alltför hög marknadsmässig ränta uttagits på ett koncerninternt lån. Skatteverket argumenterar fortsättningsvis för att ett koncerninternt lån utan säkerhet inte utan vidare kan jämföras med extern mezzaninfinansiering. Skatteverket stödjer sitt resonemang i huvudsak på de uttalanden som Regeringsrätten fällde i Diligentia-domen – något som Förvaltningsrätten kommit att acceptera i ett flertal mål (se bl.a. Ahlsell mål nr. 25719-10, 35840-10, 35841-10).

Målet belyser vikten av att strukturera och prissätta sina koncerninterna lånemellanhavanden på ett korrekt sätt.

Mikael Hall och Martin Johnsen