Lagrådets yttrande över skatteförfarandeutredningen

I vår artikel daterad den 9 februari 2011 kommenterade vi lagrådsremissen från skatteförfarandeutredningen. Lagrådet har den 21 juni 2011 lämnat ett yttrande över aktuella lagförslag.

Gällande bestämmelser kring skatteförfarandet finns idag huvudsakligen samlade i skattebetalningslagen, taxeringslagen samt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Dessa lagar kompletteras av ett antal mindre lagar som omfattar specifika frågor. Enligt utredningen finns det flera nackdelar med dagens reglering, såsom gränsdragningsproblem mellan lagarna, att bestämmelser som hänger ihop återfinns i olika lagar, samt att bestämmelser med samma innebörd har olika betydelser. Utredningen anser därför att dagens lagstiftning är svår att överblicka, läsa och förstå. I skatteförfarandeutredningen föreslås att bestämmelserna kring skatteförfarandet sammanförs i en lag, skatteförfarandelagen, samtidigt som de nuvarande lagarna tas bort. Resultatet blir färre bestämmelser och att behovet av hänvisningar mellan lagarna försvinner. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. Enligt en lagrådsremiss den 13 januari 2011 har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över aktuella lagförslag.

Lagrådet kommenterar i princip inga föreslagna ändringar i sak men har synpunkter på regelverkets struktur och enskilda bestämmelsers utformning. Lagrådet föreslår framförallt att regelverket bör disponeras så att en uppdelning görs mellan direkta och indirekta skatter beroende på vilken skatteform som avses samt att relevant information i rubriker även inkluderas i själva lagtexten. Vidare kommenterar Lagrådet att det är högst anmärkningsvärt att remissen inte innehåller något förslag om hur man avser att komma till rätta med de allmänt kritiserade effekterna av s.k. tredjemansrevision och att inget ställningstagande lämnats i frågan om möjligheten att ådöma både skattetillägg och straff.

Kommentar
Som vi kommenterat i vår artikel daterad den 9 februari 2011 finns det klara fördelar med den nya lagen som främst innebär förenklingar av gällande lagstiftning kring skatteförfarandet. Vi kommer självklart följa den fortsatta lagstiftningsprocessen.

Jakob Keife och Anders Lilja