Högsta förvaltningsdomstolen prövar Perumål

Kammarrätten i Jönköping ansåg att s.k. Peruupplägg var skatteflykt medan Kammarrätten i Stockholm i två andra mål ansåg att skatteflyktslagen inte kunde tillämpas. Målen från Kammarrätten i Stockholm har överklagats och Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

De s.k. Peruuppläggen innebar en möjlighet att sälja svenska fåmansföretag utan att beskattas i Sverige. Tack vare det numera upphävda skatteavtalet mellan Sverige och Peru beskattades utskiftade medel endast i Peru, där skattesatsen uppgick till 4,1 procent. Den avgörande frågan vid bedömningen av om skatteflyktslagen är tillämplig torde vara om det skattemässigt förmånliga resultatet av transaktionerna strider mot syftet med skatteavtalet.

Högsta förvaltningsdomstolen ska nu pröva de mål som avgjorts av Kammarrätten i Stockholm, där kammarrätten ansåg att förfarandet inte stred mot lagen om skatteflykt. Det återstår att se om även de mål som avgjorts av Kammarrätten i Jönköping, och där utgången alltså blev den motsatta, kommer att överklagas.

Läs mer om de överklagade målen här.

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57