Hantering av moms vid försäljning av ”appar”

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för momshanteringen vid försäljning av s.k. appar. Avgörande för momshanteringen är enligt Skatteverket hur avtalen mellan de olika parter som deltar i transaktionen är utformade. Den hantering som Skatteverket förespråkar kan i vissa situationer leda till dubbelbeskattning.

Försäljning av appar sker ofta via en utländsk marknadsplats som drivs av ett utländskt bolag. En privatperson som vill köpa appar laddar ned dessa via det utländska bolagets marknadsplats. Frågor har uppkommit om hur momsen ska hanteras när apparna säljs via ett utländskt bolag och Skatteverket anger sin syn på detta i ett ställningstagande från den 16 juni 2011 (dnr 131 427715-11/111).

Avgörande för bedömningen är enligt Skatteverket hur avtalen mellan parterna är utformade. Skatteverket anser att följande avtalssituationer kan förekomma.

1. Återförsäljning

Det finns ett avtal om försäljning mellan den svenska leverantören och det utländska bolaget samt ett avtal mellan det utländska bolaget och privatpersonen (slutkunden). Det utländska bolaget agerar här som återförsäljare och säljer apparna till privatpersonen i eget namn. Svensk moms ska inte utgå på tillhandahållandet från den svenska leverantören till det utländska bolaget eftersom tjänsten anses vara omsatt i det utländska bolagets etableringsland, detta enligt huvudregeln för försäljning av tjänster till näringsidkare.

2. Förmedling i eget namn

Det finns ett avtal om förmedling av tjänst i eget namn mellan det utländska bolaget och den svenska leverantören. Privatpersonen uppfattar att det utländska bolaget (och inte den svenska leverantören) är säljare av apparna. Denna situation likställs med återförsäljning, dvs. svensk moms ska inte utgå på tillhandahållandet från den svenska leverantören till det utländska bolaget.

3. Förmedling i annans namn

Det finns ett avtal mellan den utländska näringsidkaren och den svenska leverantören enligt vilket den utländska näringsidkaren förmedlar en tjänst i den svenska leverantörens namn för dennes räkning. Den svenska leverantören är den som privatpersonen upplever som säljare av apparna. Svensk moms ska utgå på tillhandahållandet från den svenska leverantören till privatpersonen om privatpersonen är bosatt i Sverige eller i ett annat EU-land. Är privatpersonen bosatt i ett land utanför EU ska ingen svensk moms utgå på tillhandahållandet.

Skatteverket har tittat på flera avtal som för närvarande finns vid försäljning av applikationer via de ledande marknadsplatserna. Skatteverket anser att det av dessa avtal framgår att det är privatpersonen som ingår avtalet om köp av apparna med den svenska leverantören. Svensk moms ska därför utgå på försäljningen av apparna om privatpersonen är bosatt i Sverige eller i ett annat EU-land.

 

Kommentar

Skatteverkets ställningstagande är i linje med en dom från Förvaltningsrätten i Umeå (mål nr 1429-10, 1914-10 och 1915-10 från den 4 november 2010). Förvaltningsrätten ansåg i dessa mål att ett svenskt bolag som konstruerar och säljer appar för elektroniska spel hade sålt dessa direkt till privatpersonerna (slutkunderna) snarare än att försäljning skett till ett utländskt bolag som därefter vidaresålt apparna till privatpersonerna. Förvaltningsrättens dom har överklagats.

Skatteverkets ställningstagande och förvaltningsrättens dom medför enligt vår uppfattning risk för dubbelbeskattning. Att risk för dubbelbeskattning kan uppkomma beror på att det mellan Sverige och andra länder finns olikheter i bedömningen av när försäljning skett i eget namn (återförsäljning) och när försäljning har skett i annans namn. Svensk moms ska, som framgår av ovanstående, utgå på en transaktion där det utländska bolaget säljer apparna i den svenska leverantörens namn. Om transaktionen i det utländska bolagets land anses som en återförsäljning eller förmedling i eget namn kan även det utländska bolaget vara skyldigt att redovisa sitt lands moms på sitt förvärv (s.k. omvänd beskattning eller förvärvsbeskattning), trots att tillhandahållandet redan har beskattats i Sverige.

Nina Tångring

 

Kontakt
Nina Tångring
036-30 10 33