Fondrabatter till livförsäkringsföretag ska inte inkomstbeskattas

Högsta förvaltningsdomstolen har i tre avgöranden meddelat att fondrabatter inte ska inkomstbeskattas hos livförsäkringsföretags. Domstolen har därmed ändrat Skatterättsnämndens tidigare meddelade förhandsbesked.

Förhandsbeskeden från Högsta förvaltningsdomstolen avser vinstutdelande livförsäkringsföretag som bedriver såväl avkastningsbeskattad verksamhet som inkomstbeskattad verksamhet. För försäkringstagarnas räkning innehar livförsäkringsföretagen investeringsfonder hos olika fondbolag och för dessa innehav får företagen erlägga förvaltningsavgifter till fondbolagen. En viss del av de erlagda avgifterna återbetalas sedan i form av fondrabatter.

Ett livförsäkringsföretag ska, enligt 39 kap. 3 § första meningen inkomstskattelagen, inte inkomstbeskattas för inkomster som är hänförliga till de tillgångar och skulder som förvaltas för försäkringstagarnas räkning eller influtna premier. Den delen som inte inkomstbeskattas är istället föremål för avkastningsskatt. Frågan är om de ovan nämnda fondrabatterna ska anses hänförliga till den inkomstbeskattade eller den avkastningsbeskattade delen av verksamheten.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar i förhandsbeskeden att företagens innehav av fondandelar utgör en förutsättning för att fondbolagen ska återbetala en del av förvaltningsavgifterna genom fondrabatter. Fondandelarna förvaltas för försäkringstagarnas räkning och både förvaltningsutgifterna och fondrabatterna måste därmed anses hänförliga till de tillgångar och skulder som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. Det innebär att fondrabatterna hör till den avkastningsbeskattade delen av verksamheten, varför de inte ska vara föremål för inkomstskatt.

Kommentar

Domarna utgör sannolikt ett välkommet besked för många livförsäkringsföretag. Den huvudsakliga skiljelinjen i Högsta förvaltningsdomstolens och Skatterättsnämndens resonemang synes vara att Högsta förvaltningsdomstolen utgår från om erhållen fondrabatt är beroende av de tillgångar och skulder som förvaltas för försäkringstagarnas räkning, medan Skatterättsnämnden var mer inriktad på om fondrabatten, när den erhålls av livförsäkringsföretaget, påverkat de tillgångar och skulder som förvaltas för försäkringstagarnas räkning.

Läs förhandsbeskeden från Högsta förvaltningsdomstolen: