Högsta förvaltningsdomstolen tolkar skatteavtalet med Kina

Skatteavtalet med Kina hindrar inte att Sverige beskattar vinsten då en person med hemvist i Kina säljer aktier i ett svenskt bolag som ägs till mindre 25 procent. Detta är resultatet av ett förhandsbesked som Högsta förvaltningsdomstolen nyligen har fastställt.

En begränsat skattskyldig person bosatt i Kina avsåg att sälja sina aktier i ett svenskt bolag som han ägde till mindre än 25 procent. Personen ansökte därför om förhandsbesked om huruvida artikel 13 i skatteavtalet mellan Sverige och Kina hindrar att Sverige beskattar vinsten.

Artikel 13 i skatteavtalet avser kapitalvinst. Enligt punkt 5 får vinst vid avyttring av andra aktier än aktier i fastighetsförvaltande bolag (punkt 4) vilka utgör minst 25 procent av aktierna i ett bolag beskattas i bolagets hemviststat. Punkt 6 anger att vinst vid överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1-5 och som härrör från en stat får beskattas i den andra staten.

Sökanden argumenterade att eftersom aktier hade behandlats i punkterna 4 och 5 kunde den egendom som behandlas i punkt 6 inte avse aktier, varför aktieinnehav understigande 25 procent i det här fallet inte får beskattas i Sverige utan endast i Kina. Skatteverket ansåg att denna tolkning i och för sig var korrekt men att Sverige fick beskatta vinsten enligt artikel 22 som omfattar inkomst som inte träffas av avtalets övriga artiklar.

Skatterättsnämnden uttalade, efter en jämförelse av artiklarna 4, 5 och 6, att det framstår som föga sannolikt att den sökandes uppfattning ger uttryck för den gemensamma partsavsikten med avtalet. Skatterättsnämnden bedömde därefter hur tolkningen av punkt 6 ska göras i enlighet med 1977 års upplaga av OECD:s modellavtal. Nämnden konstaterade att hänvisningen till annan egendom är principiellt densamma i skatteavtalet med Kina som i modellavtalet. Enligt kommentaren till modellavtalet omfattas även aktier (förutom aktier av särskilt slag som reglerats tidigare i artikeln) av uttrycket annan egendom i den sista punkten i artikel 13.

Mot bakgrund av det anförda fann Skatterättsnämnden att avtalstexten och sammanhanget i övrigt i skatteavtalet med Kina ger stöd för att uttrycket annan egendom i artikel 13 punkt 6 även omfattar aktier. En sådan tolkning överensstämmer med utformningen och innebörden av motsvarande bestämmelse i modellavtalet.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Kommentar

Domen illustrerar samspelet mellan våra skatteavtal och den s.k. tioårsregeln i den svenska inkomstskattelagen. Enligt tioårsregeln kan vinst vid aktieförsäljningar beskattas i Sverige även efter att en person flyttat ut ur Sverige. Detta är endast möjligt i de fall det aktuella skatteavtalet medger svensk beskattning.

Erik Hultman

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 6843-10)

 

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68