Utskiftning vid likvidation var skattefri kapitalvinst enligt skatteavtal

Kammarrätten i Göteborg anser att en utskiftning i samband med likvidation inte ska behandlas som utdelning vid tillämpningen av skatteavtalet mellan Sverige och Österrike. Skatteverket var av motsatt uppfattning i frågan.

Skatteverket drev i detta mål frågan att utskiftning i samband med en likvidation var att betrakta som sådan inkomst av aktier som enligt avtalet ska beskattas som utdelning trots att en likvidation enligt intern svensk rätt är att jämställa med en avyttring. Effekten av om det skulle vara fråga om en utdelning är att Sverige skulle ha viss beskattningsrätt trots att den skattskyldige hade skatterättslig hemvist i Österrike. För ersättning vid avyttring saknade Sverige däremot, enligt då gällande regler, beskattningsrätt.

Skatteverket har också i ett ställningstagande från 2009 (dnr 131 440023-08/111) angett att den ersättning som utgår till andelsägarna i samband med ett likvidationsförfarande och som överstiger anskaffningskostnaden för andelarna utgör “inkomst av aktier” i skatteavtalens mening och ska beskattas enligt artikeln om utdelning. Endast om andelarna faktiskt avyttras under likvidationsförfarandet blir det enligt Skatteverket aktuellt att tillämpa artikeln om realisationsvinst.

I kammarrättens dom från den 19 maj (mål nr 2508-09) konstaterar dock kammarrätten att endast sådan inkomst som beskattas som utdelning i den stat där utbetalande bolag har hemvist ska anses som utdelning. Eftersom utskiftat belopp vid likvidation enligt svensk rätt beskattas som ersättning vid en avyttring saknas enligt kammarätten möjlighet att hänföra den aktuella inkomsten till utdelning enligt skatteavtalet med Österrike. Effekten av kammarrättens dom är således att det ovan angivna ställningstagandet från Skatteverket så här långt saknar stöd i praxis. Det återstår att se om domen överklagas.

Kammarrätten i Sundsvall har i ett annat mål kommit till samma slutsats (mål nr 1833-10 från den 13 juni 2011).

Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
Partner
Tfn 08-520 594 68