Avdrag för pensionskostnader

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer att kompletteringsregeln inte ger avdragsrätt för pensionskostnader utöver de beloppsramar som fastställs i huvudregeln när tryggandet sker genom månadsvisa premieinbetalningar till pensionsförsäkring.

Frågeställning
Frågan i målet var huruvida kompletteringsregelns uttryck ”otillräckligt tryggade” kan omfatta situationen när en pensionsutfästelse enligt ingånget kollektivavtal tryggas vid utgången av varje månad under vilken intjänandet skett. En förutsättning var att avdraget överskred nivån för högsta möjliga avdrag enligt huvudregeln.

Gällande rätt
I 28 kap. 5 § inkomstskattelagen (huvudregeln) sägs att tryggande av pensionsutfästelser som avses i kapitlets 3 § ska dras av som kostnad. Avdraget får dock inte för någon arbetstagare överstiga 35 procent av lönen och inte heller 10 prisbasbelopp. Enligt 7 § (kompletteringsregeln) ska tryggande av sådana pensionsutfästelser som avses i 3 §, trots vad som sägs i 5 §, dras av som kostnad med ett belopp som motsvarar kostnaden för avtalad pension, om tryggandet föranleds av att ett pensionsavtal ändras vid förtida avgång från anställning eller att ett nytt pensionsavtal ingås i ett sådant fall, eller att pensionsutfästelserna är ”otillräckligt tryggade”.

Högsta förvaltningsdomstolens motivering
Utredningen ger inte annat vid handen än att bolaget tryggar sina pensionsutfästelser fullt ut i enlighet med pensionsavtalet. Det förhållandet att tryggandet sker månadsvis i efterskott innebär inte att det är otillräckligt i den mening som avses i kompletteringsregeln.

Kommentar
Skatterättsnämnden påpekade att syftet med huvudregeln är att ställa upp vissa begränsningar i hur stora avdrag för pensionskostnader som får göras. Om det sökande bolagets tolkning av kompletteringsregeln skulle ha tillämpats hade den avdragsbegränsning som huvudregeln stipulerar saknat betydelse. Om någon vikt lagts vid detta av Högsta förvaltningsdomstolen framgår inte av domen.

Helena Norén

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 7489-10)

 

Kontakt
Helena Norén
08-520596 87