Regeringens förslag om investeringssparkonto

Regeringen har lämnat ett förslag om en ny schablonbeskattad sparform, s.k. investeringssparkonto. Sparkontot ska ge privatpersoner möjlighet att enkelt spara i finansiella instrument. Samtidigt föreslås förändringar av beskattningen av kapitalförsäkringar.

Regeringens förslag om investeringssparkontot är en frivillig sparform som framför allt är tänkt som ett enkelt och förmånligt sätt för enskilda konsumenter att investera i finansiella instrument som t.ex. aktier, fonder eller optioner. Investeringsformen ska schablonbeskattas, vilket innebär att kapitalvinster och kapitalförluster inte behöver redovisas i deklarationen samt att det ska blir betydligt lättare att byta ut värdepapper. Syftet är att de ska bli enklare för den enskilde att äga finansiella instrument då kontohavaren enkelt kan sätta in pengar på kontot på egen hand och handla med finansiella instrument och även omplacera dessa.

Schablonskatten tas ut oavsett om värdet på investeringssparkontot ökar eller minskar. Dock ska viss hänsyn tas till om tillgångarnas värde minskat, enligt det förslag som Lagrådet nu har granskat. Eftersom kapitalunderlaget baseras på värdet på tillgångarna på kontot vid fyra olika tidpunkter under året, minskar underlaget om tillgångarna minskar i värde.

Regeringens förslag innefattar även ändrad beskattning av kapitalförsäkringar. Beskattningen av kapitalförsäkringar när det gäller beräkning av kapitalunderlag och skatteunderlag ska i stort överensstämma med vad som föreslås gälla för investeringssparkonto. Lagrådet har kommenterat detta och menar att eftersom investeringssparkontot har stora likheter med s.k. depåförvaltade kapitalförsäkringar är det ett likvärdigt alternativ för sparande i direktägda finansiella instrument. Lagrådet menar att komplexiteten kring skattereglerna är väl kända och även om syftena med lagstiftningen kan ifrågasättas så är det framlagda förslaget gynnande för den enskilde då denne på ett enkelt sätt får överblick på det underlag som ligger till grund för beskattning.

Skillnaden mellan de olika sparformerna investeringssparkonto och kapitalförsäkring är att den nya föreslagna sparformen inte är någon försäkring och instrumenten som förvaras på kontot ägs direkt av kontoinnehavaren i stället för av ett försäkringsbolag. Vidare beskattas kapitalförsäkringarna enligt avkastningsskattelagen medan investeringssparkontot beskattas enligt inkomstskattelagen. Detta innebär att den skattepliktiga schablonintäkten på kontot får kvittas mot kapitalförluster och utgifter i inkomstslaget kapital.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Carl Philgren och Jessica Häggman

Kontakt
Carl Pihlgren
08-520 595 22