Bolag som bedriver handel med värdepapper presumeras endast äga lageraktier

Kammarrätten anser i likhet med Skatteverket att bolag som skattemässigt anses bedriva värdepappershandel även ska beskattas för vinst vid avyttring av onoterad aktie som i redovisningen behandlats som anläggningstillgång.

Bolaget ansågs skattemässigt bedriva värdepappershandel. Under det aktuella beskattningsåret redovisade bolaget en vinst vid avyttring av aktier i ett onoterat bolag. Bolaget förvärvade de aktuella aktierna i december 2005 och avyttrade dem under 2007. Bolagets ägarandel uppgick till knappt 5 procent av totalt antal aktier. Bolaget ansåg att aktierna inte ingått i värdepappersrörelsen utan istället var att bedöma som näringsbetingade och att vinsten därmed var skattefri.

Skatteverket ansåg emellertid att de avyttrade aktierna var att bedöma som lageraktier och att vinsten därmed skulle tas upp till beskattning.

Förvaltningsrätten konstaterade att med hänsyn till att bolaget bedrev värdepappershandel förelåg det en stark presumtion för att samtliga värdepapper som bolaget innehade utgjorde lagertillgångar. För att bryta denna presumtion borde krävas att bolaget styrker att det aktuella aktieinnehavet objektivet sett betingas väsentligen av organisatoriska skäl. Då bolaget inte förmått visa att sådana organisatoriska skäl var för handen avslog förvaltningsrätten bolagets överklagande. Hur aktierna klassificerats i redovisningen saknade enligt förvaltningsrätten betydelse vid den skattemässiga bedömningen.

Kammarrätten delade förvaltningsrättens bedömning och avslog bolagets överklagande.

Kommentar

Utgången i målet får anses tämligen väntad. Om ett aktiebolag bedriver handel med värdepapper torde i princip alla värdepapper i bolagets ägo vara smittade, dvs. utgöra lagertillgångar. I normalfallet torde endast aktier i dotterföretag och rena organisationsaktier falla utanför. Det skall dock noteras att – som förvaltningsrätten anför – denna presumtion kan brytas beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

Helena Norén

 

Kontakt
Helena Norén
08-520 596  87