Vinsten beskattades då andelar såldes efter fastighetspakteringar

Vinst vid försäljningar av andelar i ekonomiska föreningar samt andelar i bostadsrättsföreningar har av förvaltningsrätten ansetts vara skattepliktig pga. att de avyttrade andelarna klassificerats som lagertillgångar på allmänna grunder.

Ett bolag (Guldmyran) i en fastighetsägande koncern bildade under 2004, tillsammans med två andra dotterbolag i koncernen, 30 stycken ekonomiska föreningar. Bolag inom koncernen överlät fastigheter till underpris till de ekonomiska föreningarna. Därefter avyttrades andelarna i de ekonomiska föreningarna till bostadsrättsföreningar som bildats av hyresgästerna. Fastigheterna överläts därefter till bostadsrättsföreningarna till underpris.

I fastigheterna som överläts till de ekonomiska föreningarna fanns det lägenheter som var tomma. Dessa förvärvades av Guldmyran genom att bolaget förvärvade andelar i bostadsrättsföreningarna motsvarande de tomma lägenheternas andelar i föreningen.

Guldmyrans innehav bestod således av andelar i ekonomiska föreningar och andelar i bostadsrättsföreningar.

Under 2006 gjordes fem överlåtelser av andelar i ekonomiska föreningar. Under samma år köpte och sålde Guldmyran 56 andelar i bostadsrättsföreningar. Under 2007 gjordes elva överlåtelser av andelar i ekonomiska föreningar samt försäljningar av 30 andelar i bostadsrättsföreningar. Bolagets avsikt var att de vinster som uppkom vid försäljning av andelarna i de ekonomiska föreningarna samt bostadsrättsföreningarna skulle vara skattefria enligt reglerna om skattefrihet på näringsbetingade andelar.

Mot bakgrund av att det inte förekommit någon verksamhet i de ekonomiska föreningarna och att dessa, utöver de överförda fastigheterna, saknat övriga tillgångar och att Guldmyrans verksamhet endast bestått i att sälja andelarna i de ekonomiska föreningarna efter att dessa förvärvat en fastighet till underpris, är det enligt Förvaltningsrätten i Göteborg uppenbart att det varit fråga om ett omsättningssyfte och att Guldmyrans verksamhet enbart varit inriktad på omsättning av fastigheter. Detta talar enligt förvaltningsrätten för att avyttringen ska klassificeras som lagertillgångar.

Vad gäller andelarna i bostadsrättsföreningarna anser förvaltningsrätten – på grund av det nära samband i tiden mellan Guldmyrans förvärv av dessa och den efterföljande försäljningen – att omsättningssyftet varit så klart uttalat att dessa andelar ska klassificeras som lagertillgångar redan i samband med förvärvstidpunkten.

Domen avkunnades av Förvaltningsrätten i Göteborg den 2 maj 2011 (mål nr 2526-10, 10657-10).

Kommentar
Normalt utgör innehav av andelar kapitaltillgångar. Om de särskilda reglerna om handel med fastigheter är tillämpliga kan dock andelar klassificeras som lagertillgångar. Dessutom kan andelar klassificeras som lagertillgångar i det fall ett bolag bedriver värdepappersrörelse. Beträffande värdepappersrörelse finns det inte några särskilda regler i skattelagstiftningen, däremot finns ett antal avgöranden. Dessa grundar sig dock på den allmänna definitionen av lagertillgångar. Det lagstöd som förvaltningsrätten hänvisat till i det aktuella fallet är 17 kap. 3 § inkomstskattelagen, där det framgår att en lagertillgång är en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. Det är således de allmänna reglerna för lager som tillämpats i likhet med vad som gäller för värdepappersrörelse. För att avgöra om värdepappersrörelse föreligger brukar en samlad bedömning göras avseende andelsinnehavets längd, den faktiska verksamheten, omfattningen av köp och försäljningar samt övriga omständigheter.

Förvaltningsrättens analys av andelarna i de ekonomiska föreningarna respektive bostadsrättsföreningarna innehåller vissa skillnader, men slutsatsen är densamma för båda tillgångsslagen: de ska behandlas som skattemässiga lagertillgångar enligt förvaltningsrätten.

Av förarbetena till reglerna om näringsbetingade andelar framgår att lagstiftaren var medveten om att reglerna skulle innebära att exempelvis fastigheter sannolikt skulle komma att paketeras inför en kommande försäljning. Några diskussioner fördes inte om att en efterkommande avyttring av andelarna skulle kunna bli skattepliktig pga. att ett visst antal försäljningar genomfördes. Det är svårt att dra några generella slutsatser av förvaltningsrättens dom i denna del. Det kan dock konstateras att ett flertal försäljningar av bolag där tillgångar har paketerats kan medföra att andelarna kan klassificeras som lagertillgångar. Domen ger dock inte någon vägledning om hur många försäljningar som ett bolag kan göra utan att andelarna riskerar att betraktas som lagertillgångar.

Det kan konstateras att Guldmyrans innehav av andelar i bostadsrättsföreningar är omfattande. Vidare kan konstateras att andelarna avyttrats en kort tid efter att de förvärvats. Såvitt vi har uppfattat var även syftet med förvärvet av andelarna i bostadsrättsföreningarna att andelarna skulle säljas vidare.

Kammarrätten i Stockholm har i tidigare fall fastställt att andelar i bostadsrättsföreningar utgjort lagertillgångar pga. flera förvärv och avyttringar (läs mer här), trots att de fall som kammarrätten prövat avsåg färre försäljningar än beträffande Guldmyran.

Målen tyder på att ett stort antal försäljningar av andelar i bostadsrättsföreningar, kort tid efter att andelarna förvärvats, kan medföra att vinsten ska beskattas pga att det är fråga om lagertillgångar. I avsaknad av ytterligare avgöranden är det dock svårt att bedöma vid vilken omfattning andelar kan utgöra lagertillgångar.

Barbro Jansson