Tidpunkten och omfattningen av arbetsgivares avdragsrätt för pensionskostnader

Skatteverket har efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen ändrat uppfattning om tidpunkten och omfattningen av arbetsgivares avdragsrätt för kostnader för pensionsutfästelse genom betalning av premie till pensionsförsäkring. Detta kommer att leda till en större överensstämmelse mellan redovisningen och beskattningen och därigenom förenkla arbetsgivarnas beräkning av skattemässigt avdrag avseende erlagda pensionsförsäkringspremier.

Frågeställning
Tidigare har det funnits osäkerhet kring om arbetsgivare kan få avdrag för premier till pensionsförsäkring som avser pensioner som är intjänade under beskattningsåret då premierna betalas först efter beskattningsårets utgång. Skatteverket har varit av uppfattningen att avdragsrätten förutsätter att tryggandet skett under beskattningsåret vilket lett till en diskrepens mellan redovisade pensionskostnader och avdragsgilla pensionskostnader i samband med årsskiften eftersom exempelvis vissa pensionsförsäkringspremier betalas månaden efter löneutbetalningen.

Gällande rätt
Arbetsgivares tryggande av pensionsutfästelse ska dras av under förutsättning att utfästelsen ryms inom vissa beloppsgränser och att tryggandet görs på något av de i lagtexten uppräknade sätten. Genom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen den 7 april (läs mer här) klargjordes att arbetsgivaren har avdragsrätt för premier till pensionsförsäkring som avser pensioner som intjänats under året förutsatt att premierna betalats senast då arbetsgivaren ska lämna inkomstdeklaration för året. Av domen framgår även att skattemässigt avdrag ska medges även om lönen inte utbetalats det år den intjänats.

Skatteverkets bedömning
Högsta förvaltningsdomstolen får numera anses ha klargjort att pensionsförsäkringspremier som avser pensioner som är intjänade genom arbete före utgången av beskattningsåret ska dras av under detta beskattningsår under förutsättning att premierna har betalats senast när arbetsgivaren ska ha lämnat sin inkomstdeklaration. Det föreligger inget krav på att de löner som premierna är hänförliga till ska ha betalats under beskattningsåret. Pensionsförsäkringspremier som avser löneskulder ska således dras av om premierna betalats senast vid tidpunkten för när inkomstdeklaration för beskattningsåret ska ha lämnats. Även försäkringspremier som hänför sig till semesterlöneskulder ska dras av i den mån premierna betalats när arbetsgivarens inkomstdeklaration ska ha lämnats.

Kommentar
Skatteverkets ställningstagande är ett välkommet klargörande för hur de premier som arbetsgivare erlägger till pensionsförsäkringar för sina anställda ska hanteras skattemässigt. Genom att en tydligare koppling görs till redovisningen kommer det att bli enklare för arbetsgivare att beräkna det skattemässiga avdraget.

Helena Norén

 

Kontakt
Helena Norén
08-520596 87