Lagrådsremiss om ändrade 3:12-regler, expertskatt samt avdragsrätt för forskning och utveckling

Lagrådet ska se över regeringens förslag till lagändringar avseende beskattning av delägare i fåmansföretag, expertskatt samt avdragsrätt för forskning och utveckling.

Flera av de förslag som framförs i dagens lagrådsremiss överensstämmer i stort med den promemoria som presenterades i samband med vårpropositionen i april i år. Detta gäller t.ex. förslagen om ökad avdragsrätt för forskning och utveckling, förenklade regler om expertskatt och nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar.

Lagrådsremissen innehåller liksom promemorian flera förslag till ändringar i reglerna för delägare i fåmansföretag. Trots kritik från flera remissinstanser kvarstår förslaget att en person som är delägare i flera fåmansföretag endast får använda sig av den s.k. schablonregeln för lågbeskattad utdelning och kapitalvinst för ett av bolagen. Förlaget om att detta schablonbelopp ska höjas till två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp kvarstår också. Om förslaget går igenom skulle en ägare till ett fåmansföretag kunna ta emot 143 275 kr till 20 procents beskattning under 2012 utifrån beräkning med schablonregeln.

Vissa justeringar har gjorts jämfört med promemorian vad gäller förslagen om förändringar i den s.k. huvudregeln som annars avgör hur stor utdelning som blir föremål för 20 procents beskattning. I promemorian föreslogs att man vid beräkningen ska bortse från kapitaltillskott som lämnats under de två närmast föregående beskattningsåren, detta för att motverka skatteplanering där man tillfälligt höjer omkostnadsbeloppet på aktierna för att åstadkomma en mer fördelaktig beskattning. Den föreslagna begränsningen träffar emellertid även situationer där kapitaltillskott lämnats av andra skäl och regeringen har ändrat förslaget. I lagrådsremissen föreslås istället att man vid beräkningen ska bortse från ”tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt tillföra kapital till rörelsen”. Som riktlinje anges i motiveringen att tillskottet ska avses att användas i företaget under åtminstone en tvåårsperiod. Liksom i promemorian föreslås vidare att en delägare vid beräkningen av det s.k. löneunderlaget (som också påverkar beräkningen enligt huvudregeln) endast får räkna med de löner som betalats ut under den del av året då han eller hon ägt andelen. Det sistnämnda förslaget är tänkt att förhindra ”handel” med löneunderlag.

Slutligen har förslaget om att införa ett takbelopp om 100 inkomstbasbelopp (ca 5,2 miljoner kr) för tjänstebeskattning av utdelning förtydligats vad gäller bedömningen av vem som anses som närstående.  Motsvarande förtydligande föreslås införas avseende det befintliga takbeloppet för tjänstebeskattning av kapitalvinster.

Övriga frågor som presenterades i promemorian omnämns inte i lagrådsremissen då regeringen anser att de inte behöver granskas av lagrådet. Detta gäller t.ex. förslagen om ytterligare jobbskatteavdrag, skattelättnader för utomlands bosatta och höjd skatt på alkohol och tobak.

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57