HFD meddelar PT i mål om det utvidgade reparationsbegreppet

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om innebörden av det ”utvidgade reparationsbegreppet”.

Målet handlade bland annat om hur nedlagda kostnader i samband med omfattande rivnings-, ombyggnads- och renoveringsarbeten skulle hanteras skattemässigt. Fråga var dels om fördelning mellan byggnad och byggnadsinventarier, dels om det utvidgade reparationsbegreppet var tillämpligt.

Bolaget yrkade direktavdrag för vissa kostnader och allokerade andra till byggnadsinventarier. Skatteverkets uppfattning var att byggnaden genomgått en så omfattande ombyggnation att det var fråga om en väsentlig förändring, varför kostnaderna skulle aktiveras som byggnad med en långsammare avskrivningstakt som följd.

Kammarrätten ansåg att det inte var fråga om en väsentlig förändring varför det utvidgade reparationsbegreppet var tillämpligt. Domstolen ansåg vidare att bolaget i vissa fall felaktigt allokerat investeringar till byggnadsinventarier istället för till byggnad. Kostnader för att modernisera, rusta upp och anpassa byggnaden till den tekniska och ekonomiska utvecklingen ansåg kammarrätten var direkt avdragsgilla eftersom de var fråga om kostnader för att återställa byggnaden i ursprungligt skick. Domstolens omallokering från byggnadsinventarier till byggnad medförde därför att bolaget erhöll direktavdrag enligt det utvidgade reparationsbegreppet.

Vad gäller de kostnader bolaget yrkat direktavdrag för ansåg kammarrätten, tvärtemot Skatteverket, att det inte var fråga om en väsentlig förändring varför det utvidgade reparationsbegreppet var tillämpligt. Kostnader för att modernisera, rusta upp och anpassa byggnaden till den tekniska och ekonomiska utvecklingen var enligt domstolen direkt avdragsgilla eftersom det var fråga om kostnader för att återställa byggnaden i ursprungligt skick. Vad gäller bolagets allokering av investeringar till byggnadsinventarier ansåg kammarrätten dock att vissa poster skulle klassificeras som byggnad, vilket leder till en långsammare avskrivningstakt.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu lämnat prövningstillstånd.

Kommentar

Domen ger intryck av att det utvidgade reparationsbegreppet kan vara tillämpligt i större omfattning än vad den allmänna uppfattningen kanske varit tidigare. Målet kommer nu att prövas i högsta instans. Högsta förvaltningsdomstolen tar upp mål för att klargöra rättsläget och beträffande det utvidgade reparationsbegreppet finns endast ett fåtal avgöranden. Att målet prövas av högsta instans behöver således inte innebära att kammarrättens dom kommer att ändras.

Camilla Appelgren

 

Kontakt
Camilla Appelgren
08-520 593 86