Samma eller likartad verksamhet kräver ägarsamband

Skatterättsnämnden anser att ägarsamband krävs för att ett fåmansföretag ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Vid en extern försäljning via holdingbolag kan den tidigare ägaren därför arbeta kvar i det sålda bolaget utan att arbetet ”smittar” aktierna i holdingbolaget.

En man ägde samtliga aktier i ett holdingbolag som 2004 sålde samtliga aktier i sitt dotterbolag till en extern köpare. Mannen fortsatte att vara verksam som VD i dotterbolaget efter försäljningen men hade inte längre något direkt eller indirekt ägande i dotterbolaget. Frågan var om hans aktier i holdingbolaget fortfarande var kvalificerade enligt 57 kap. 4 § 1 st. 1 IL när den femåriga karensperioden efter dotterbolagsförsäljningen hade förflutit.

Av bestämmelsen framgår att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad om andelsägaren (eller någon närstående) under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Holdingbolaget har efter aktieförsäljningen förvaltat kapitalet från denna men inte bedrivit någon annan verksamhet. Kapitalförvaltningen har skötts av en extern förvaltare genom s.k. diskretionär förvaltning och ägaren har inte varit verksam i betydande omfattning i holdingbolaget.

Då holdingbolaget förvaltar den köpeskilling som bolaget fått vid försäljningen av aktierna i dotterbolaget ansåg Skatterättsnämnden att holdingbolaget tillgodogjort sig kapital som fram till avyttringen genererats i verksamheten i dotterbolaget och som kan hänföras till ägarens arbetsinsatser i det bolaget. Av detta följer att verksamhet ska anses ha förts över mellan bolagen (jfr RÅ 2010 ref. 11 I).

Skatterättsnämnden anförde vidare att den relevanta lagtextens ordalydelse inte ger direkt uttryck för att ett ägarsamband krävs för att bestämmelsen ska kunna tillämpas samt att frågan inte har ställts på sin spets i praxis. Vidare påpekade Skatterättsnämnden att det övergripande syftet med lagstiftningen är att motverka att andelsägare eller närstående personer kan ta ut arbetsinkomster som lägre beskattad utdelning eller som kapitalvinst. I ett fall som detta kommer dock ersättning till den tidigare ägaren för arbetet som VD i dotterbolaget att beskattas som inkomst av tjänst då han efter aktieförsäljningen inte längre kan få utdelning från dotterbolaget.

Mot bakgrund av bestämmelsens syfte fann Skatterättsnämndens att den förutsätter att ett ägarsamband föreligger. Två fåmansföretag kan alltså inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § 1 st. 1 IL om det inte finns ett ägarsamband mellan de båda bolagen. Aktierna i holdingbolaget ansågs därför inte längre vara kvalificerade efter att den femåriga karensperioden förflutit.

Förhandsbeskedet meddelades den 20 maj 2011 (dnr 109-10/D).

 

Kommentar
Skatterättsnämndens förhandsbesked är mycket intressant. Om det står sig bör det kunna innebära att säljaren av ett verksamhetsbolag, efter en intern aktieöverlåtelse, kan ta anställning hos köparbolaget eller dess dotterbolag utan att den femåriga karenstiden störs i det kvarvarande holdingbolaget. Detta förutsätter dock naturligtvis att aktierna i holdingbolaget inte kan anses kvalificerade på egen grund.

Man bör dock vara försiktig med prestationbaserade tilläggsköpeskillingar i samband med dylika transaktioner. Det kan inte uteslutas att sådan tilläggsköpeskilling kan smitta säljarens aktier i holdingbolaget om dennes prestation är avgörande för utfallet av den totala köpeskillingens storlek.

Skatterättsnämndens beslut kan överklagas t.o.m. den 10 juni.

Tobias Wetterberg

Läs mer på Skatterättsnämndens hemsida.