Sålda andelar i en bostadsrättsförening var skattepliktiga lagertillgångar

Kammarrätten ansåg nyligen att ett bolag som sålt tretton andelar i en bostadsrättsförening bedrivit yrkesmässig handel med bostadsrätter och att vinsterna därför skulle beskattas. Då Högsta förvaltningsdomstolen inte medger prövningstillstånd står domen fast.

I ett fall som nyligen avgjorts hade ett bolag sålt tretton andelar i en bostadsrättsförening. Bolaget hade köpt andelarna en dryg månad innan försäljningarna. Eftersom det var fråga om en oäkta bostadsrättsförening ansåg bolaget att andelarna var näringsbetingade och att vinsterna vid försäljningarna var skattefria.

Kammarrätten i Stockholm ansåg att bolaget bedrivit yrkesmässig handel med bostadsrätter varför andelarna skulle klassificeras som lagertillgångar och att försäljningsvinsterna därmed var skattepliktiga. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 9 maj 2011 att inte medge prövningstillstånd vilket innebär att Kammarrättens dom står fast.

Kammarrätten ansåg att en andel i en bostadsrättsförening inte bara är en kapitalandel i en förening utan även omfattar nyttjanderätten till en bostad, varför vägledning skulle sökas i tidigare praxis avseende handel med fastigheter. Av äldre praxis framgår att det vid bedömningen framförallt är frekvensen av försäljningar och syftet som ska beaktas men att hänsyn även ska tas till närliggande bolags verksamhet.

I det aktuella fallet konstaterade domstolen dels att innehavstiden varit mycket kort, dels att andra bolag i koncernen handlat med andelar i bostadsrättsföreningen. Bolaget hade även i redovisningen bokfört försäljningarna som rörelseintäkter och inte som finansiella intäkter.

Kommentar

Ett aktiebolag kan sälja aktier och andra andelar skattefritt om det är fråga om näringsbetingade andelar. Som näringsbetingade andelar räknas onoterade aktier, andelar i ekonomisk förening och andelar i handelsbolag. En förutsättning för skattefrihet är att det är fråga om kapitaltillgångar och inte lagertillgångar.

Andelar i en oäkta bostadsrättsförening behandlas som andelar i en ekonomisk förening. Noterbart är att andelar i en äkta bostadsrättsförening (dvs. ett privatbostadsföretag) behandlas på annat sätt och inte kan vara näringsbetingade.

Det finns i skattelagstiftningen särskilda regler för bolag som bedriver byggnadsrörelse eller yrkesmässig handel med fastigheter. I ett sådant bolag ska fastigheter och aktier i fastighetsförvaltande dotterbolag behandlas som lagertillgångar som är fullt ut skattepliktiga (s.k. byggmästarsmitta). Det finns dock inga uttryckliga bestämmelser som reglerar när yrkesmässig handel med andelar ska anses föreligga. Vägledning får i dessa fall sökas genom praxis. Enligt rättspraxis kan också omfattande egen handel med värdepapper anses yrkesmässig med följd att värdepappren ska behandlas som lagertillgångar.

Tidigare praxis avseende handel med andelar i bostadsrättsföreningar saknas.

Den aktuella domen fastslår dels att det vid bedömningen ska sökas vägledning i praxis avseende handel med fastigheter, dels att försäljningar i andra koncernbolag kan påverka bedömningen.

Vad gäller praxis avseende handel med fastigheter har i vissa fall yrkesmässig handel ansetts föreligga redan vid relativt få antal försäljningar. I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 1982 hade ett bolag sålt två fastigheter inom två år efter att de förvärvats. Mot bakgrund av detta och med beaktande av att verksamhet i två andra bolag med samma huvudägare haft likartad verksamhet (total försäljning om fem fastigheter) ansågs bolaget ha bedrivit yrkesmässig handel med fastigheter.

Det finns alltså anledning att vara försiktig vid försäljning av andelar i bostadsrättsföreningar. I vissa fall torde det finnas risk för att det är fråga om skattepliktiga lagertillgångar och inte skattefria näringsbetingade andelar.