Koncernbidrag avdragsgillt trots att värdeöverföringen sker året därpå

Skatterättsnämnden har fastställt att koncernbidrag från dotterbolag som anteciperas som utdelning hos moderbolaget ska dras av samma år, under förutsättning att värdeöverföringen sker senast den dag då deklarationen för beskattningsåret ska inlämnas.

Förhandsbeskedet gäller ett svenskt aktiebolag som ägs av ett bolag i USA genom en filial i Sverige. Det svenska bolaget har för avsikt att lämna ett koncernbidrag till den svenska filialen. Filialen ska ta upp koncernbidraget som en intäkt i deklarationen och som en anteciperad utdelning i räkenskaperna.

Skatterättsnämnden hänvisade till reglerna i om koncernbidrag i 35 kap IL. Bl.a. konstaterades att det strider mot diskrimineringsförbudet i skatteavtalet mellan Sverige och USA att vägra ett svenskt dotterbolag avdrag för koncernbidrag till ett utländskt moderbolags svenska filial. Nämnden menade även att det inte finns några invändningar mot att tidigarelägga rätten till avdrag för koncernbidrag då en motsvarande tidigareläggning av beskattningen av intäkten sker, men att någon uttrycklig bestämmelse om när värdeöverföringen ska ske inte finns i 35 kap. IL.

Vidare hänvisades till tidigare praxis som fastställer att avdragsrätten för koncernbidrag inte är beroende av hur bidraget har hanterats i räkenskaperna. Då det inte föreligger något materiellt samband mellan redovisning och beskattning i fråga om koncernbidrag, ansåg Skatterättsnämnden att den enda betydelse redovisningen har för beskattningen i detta fall är att visa att en värdeöverföring faktiskt har skett.

Skatterättsnämnden ansåg därför att avdrag för koncernbidrag kan medges även om värdeöverföringen formellt beslutas först efter utgången av året, under förutsättning att värdeöverföringen sker senast den dag då deklarationen för beskattningsåret ska inlämnas.

Förhandsbeskedet meddelades den 28 april 2011 (dnr 57-09/D) och har överklagats av Skatteverket.

Kommentar
Skatterättsnämnden klargör i sitt ställningstagande att koncernbidrag regleras uteslutande i skattelagstiftningen och då även med avseende på avdragstidpunkt. Skatterättsnämnden tar stöd i tidigare praxis där det bekräftats att avdragsrätten inte är beroende av företagets bokföring.

Läs mer på Skatterättsnämndens hemsida.

Johan Hörberg