Ettårsregeln kräver inte vistelse i verksamhetslandet

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att ettårsregeln inte kräver att man under utlandsanställning vistas i verksamhetslandet, bara att man vistas utanför Sverige. Det är således möjligt att bo i ett land men arbeta i ett annat.

I svensk lagstiftning finns regler som innebär att inkomst från en utlandsanställning kan undantas från beskattning i Sverige om vistelsen utomlands överstiger sex månader och inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Det krävs inte att arbetet utförs i samma land, utan endast att beskattning sker i verksamhetslandet. Vidare kan inkomst från en utlandsanställning undantas från beskattning i Sverige om anställningen utomlands överstiger ett år i samma land oavsett om inkomsten beskattas i verksamhetslandet eller ej (ettårsregeln). Kortare avbrott för semester, tjänsteresor eller liknande ska inte påverka reglernas tillämplighet. Den tid som kan tillbringas i Sverige begränsas dock till 72 dagar per år eller sex dagar per hel månad under den tid anställningen varar.

I ett ställningstagande (från den 30 juni 2010) ansåg Skatteverket att varken sexmånaders- eller ettårsregeln kan tillämpas i ett fall där en person är bosatt i ett land men arbetar i ett annat land.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked prövat om en person som av säkerhetsskäl är bosatt är Bahrain och dagpendlar till arbetet i Saudiarabien kan undanta tjänsteinkomsten från beskattning i Sverige med stöd av ettårsregeln.

Enligt Skatterättsnämnden kan det av ettårsregeln inte utläsas något krav på att vistelsen utomlands under anställningen måste äga rum i verksamhetslandet. Med hänsyn därtill och att övriga villkor för ettårsregelns tillämplighet var uppfyllda ansåg Skatterättsnämnden att personen inte var skattskyldig i Sverige för tjänsteinkomsten.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu prövat fallet och gjort samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Kommentar
Högsta förvaltningsdomstolens dom visar tydligt att Skatteverket gjort en tolkning av ettårsregeln som inte är förenlig med utgången i målet.

Vi har tidigare informerat om ett annat ställningstagnade från Skatteverkets från den 25 oktober 2010 avseende kortare avbrott för vistelse i Sverige och tredje land vid tillämpning av sexmånaders- och ettårsregeln. Vår uppfattning är att Skatteverket även i det ställningstagandet gjort en tolkning som enligt vår mening står i strid med lagstiftningens ändamål och inte beaktat lagstiftningens syfte, dvs. att stärka svenska företags konkurrenskraft internationellt och samtidigt underlätta för företag att rekrytera personal till utlandstjänster och skapa förutsebarhet för individer.

Med hänsyn till utgången i det ovan refererade målet måste Skatteverket nu återkalla sitt ställningstagande från den 30 juni 2010. Vår förhoppning är att Skatteverket framöver även ser över dess tolkning av kortare avbrott för vistelse i Sverige och tredje land.

Carl Philgren

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (målr nr 912-11)

 

Kontakt
Carl Pihlgren
08-520 595 22